ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Langedijk
RSIN: 818301703
KvK-nummer: 37134841

Post- en bezoekadres

Bosgroet 72, 1722 KB ZUID-SCHARWOUDE

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De doelstelling is ook verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest. Daarom doet de ChristenUnie Langedijk actief mee in het gemeenteraadswerk en is zij bereid bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen door het leveren van een wethouder indien de coalitieonderhandelingen daartoe uitnodigen.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:
Voorzitter: Mevr E.M. van As
Secretaris: DHr J.Z.. van Pijkeren
Penningmeester: Dhr H.J. Holsappel

Beloning

De leden van de Christenunie Langedijk ontvangen geen financiële beloning voor de werkzaamheden die zij voor de vereniging uitvoeren.

Actueel verslag

Het laatste bestuurlijk jaarverslag 2018  vindt u hier
Het bestuurlijk jaarverslag 2017 vindt u nog hier

Financiële verantwoording

Het financieel jaaroverzicht wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur.
Het laatste financiële verslag vindt u hieronder.

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Specifieke giften informatie is in het financieel jaaroverzicht terug te vinden.
We ontvangen geen giften van boven de € 4500,-.

Overzicht van bijdragen > €4500

(Geen, zie financiële jaaroverzicht)

Financieel verslag op basis van WFPP

(Geen, zie financiële jaaroverzicht)

image.png