Deze maand twee moties en één amendement van de ChristenUnie aangenomen

Portemonneedonderdag 16 november 2017 11:00

Tijdens de Begrotingsbehandeling op 7 november jongstleden diende de ChristenUnie een amendement in om een gedeelte van het besluit van de Begroting te wijzigen. Het betrof een krediet van € 1.4000.000,= beschikbaar te stellen voor het doorvaarbaar maken van twee gedeelten van de Achterburggracht. Dat vond de ChristenUnie een brug te ver.

In het amendement werd gevraagd dit krediet niet beschikbaar te stellen.

In dezelfde begroting werd ook gevraagd om een krediet van € 1.900.000,= beschikbaar te stellen voor de verbetering van de doorvaarbaarheid in Sint Pancras. Hiermee kon de ChristenUnie wel instemmen, omdat er met dat project werk met werk gemaakt wordt: de wijk Vroonermeer-Noord is in ontwikkeling en daar hoort ook een verbetering van de doorvaarbaarheid bij.

Tevens kon de ChristenUnie steun verlenen aan het voorstel om een aanvang te maken met revitaliseren van het Havenplein in Broek op Langedijk.

Het amendement kreeg geen meerderheid. Dat betekent dat er ook gestart wordt met het doorvaarbaar maken van de Achterburggracht.

Tijdens dezelfde vergadering diende de ChristenUnie een motie in om Europese subsidie aan te vragen om gratis WIFI te realiseren in belangrijke openbare gebieden in Langedijk. De Europese Unie stelt hiervoor geld beschikbaar. WIFI-bereik is belangrijk in de moderne communicatie, tevens drukt het de kosten voor MB gebruik voor burgers en met de Europese subsidie kunnen wij dat goedkoop realiseren voor de burgers in Langedijk, aldus Wim Nugteren.

Een andere motie die de ChristenUnie indiende haalde het niet. Dat was een verzoek aan het college om het overleg tussen het bedrijfsleven te verbeteren en te structureren. Ondanks de geluiden vanuit het bedrijfsleven om het overleg te verbeteren weerlegde de wethouder dit door te verklaren dat er goed en gestructureerd overleg is.

Raadsvergadering van 14 november

Tijdens de raadsvergadering van  14 november diende de ChristenUnie samen met de Partij van de Arbeid een amendement in op een raadsvoorstel over het Sociaal Domein. Ter tafel lag een voorstel om de uitgangspunten van de Strategische kadernotitie Sociaal Domein vast te stellen.

De kadernotitie beschrijft hoe de gemeente het beleid wil uitvoeren ten aanzien van burgers die geholpen moeten worden bij persoonlijke ontwikkeling en participatie op het gebied van onderwijs, arbeid, wonen en vrije tijd, en het vergroten van de zelf- en samen-redzaamheid in geval hulpverlening en sociale binding.

In de ogen van de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid gaat de gemeente teveel uit van de zelfredzaamheid en eigen kracht. Beide partijen missen een vangnet bij de uitgangspunten in het geval van dat burgers die het niet lukt zichzelf te redden, met of zonder netwerk. In dat geval dient de overheid een vangnet te hebben.

Na een uitgebreide discussie met de wethouder en na een kleine aanpassing van de tekst werd dit amendement aangenomen.

Motie CU EUsubs. WIFI 02112017

Motie CU Bedrijfsleven 02112017

Amendement CU PvdA Strat. KN SD 14112017

Amendement Begroting 2018 MIP 2018 02112018

Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht