Alge. Beschouwingen 2e term.

Algemene Beschouwingen (2de termijn)

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2007
D U R V E N  K I E Z E N
2e   T E R M I J N

Oktober 2006
ChristenUnie LangedijkVoorzitter,

De fractie van de ChristenUnie dankt het college voor de reactie in eerste termijn. Zij plaatst wel een kritische kanttekening bij de inhoud ervan. De ChristenUnie mist een stuk ambitie en proeft in het stuk geen bezieling terwijl zij weet dat die er wel is. Hopelijk kunnen we die bezieling in de tweede termijn van u verwachten.

De ChristenUnie gaat in haar tweede termijn eerst in op de inhoudelijke reactie van het college op haar eigen beschouwingen. Daarna reageert zij op de beschouwingen van de overige fracties.

Reactie op eerste termijn college

De uitleg die het college geeft over het uitblijven van een collegeprogramma is op zich begrijpelijk. Natuurlijk is het goed je te richten op zaken die geen uitstel vergen. Echter de ChristenUnie is van mening dat, om echt vast te kunnen stellen wat geen uitstel vergt, visie nodig is. Daarbij komt dat zaken die geen uitstel vergen net zo goed om een visie vragen. Neem de Wmo, vergt geen uitstel maar roept wel om een visie.

Desondanks is de fractie blij met de toezegging dat er in januari een programma ligt.

Op de opmerking van de ChristenUnie over het bereikbaar en aanspreekbaar zijn van het gemeentebestuur en haar individuele leden reageert het college met het noemen van een concept raadscommunicatieplan wat hier aanzetten voor zou geven. Dat bevreemdt mijn fractie. Het bereikbaar en aanspreekbaar zijn van het gemeentebestuur moet een vanzelfsprekend zijn, het is een eerste vereiste voor behoorlijk bestuur. Dat is wat de ChristenUnie met haar opmerking bedoeld.

De reactie van het college op het punt veiligheid is een puur technische. Juist hier had de ChristenUnie graag een stuk bezieling gezien. Erkenning van het belang van de voorbeeldfunctie van de overheid, van het belang om waarden en normen weer op de agenda te zetten, van het belang om in de handhaving een geloofwaardige overheid te zijn.

De ChristenUnie vindt de toezegging dat er eerder dan in het najaar begonnen moet worden met het opstellen van een nieuwe subsidieverordening te mager. De verordening moet op tijd klaar zijn om als uitgangspunt te kunnen dienen voor de kadernota 2008. Ook hier had de ChristenUnie graag al wat gezien van een denkrichting van het college inzake nieuw subsidiebeleid. Een gemiste kans.

Het college is van mening dat communicatie over milieugedrag geconcentreerd moeten worden op gedrag waar de gemeente direct bij betrokken is. Dit is wel een heel vage en summiere reactie. Hieruit blijkt dat de essentie van wat de ChristenUnie over milieu zegt niet begrepen is. Het college krijgt de opdracht om haar voorbeeldfunctie, daar waar mogelijk, uit te buiten en aan bewustwording van burgers te werken. Als de capaciteit hiervoor beperkt is, is inventiviteit, zoals u dat noemt belangrijk. Wees dan ook innovatief en, niet te vergeten, creatief!

In uw reactie op de invoering van de Wmo bent u erg zakelijk. We weten dat u betrokken en begaan bezig bent met de invoering van deze wet. Als u daar nou wat over gezegd had, had u iets van uzelf laten zien.

De ChristenUnie merkt op dat het college op een aantal zaken die de fractie in haar beschouwingen noemt niet ingaat. Men neemt deze kennelijk voor kennisgeving aan. Ik noem Jeugd- en Jongerenbeleid, sport en verbonden partijen. Ook mist de fractie een inhoudelijke reactie op de voorstellen die zij doet.

Tot slot ziet de fractie van de ChristenUnie graag de volgende voorstellen uit haar beschouwingen ter stemming voorgelegd:

- Er wordt een vierde ‘w’ vraag opgenomen in de begroting: ‘wanneer zijn we tevreden’?
- Er komt een nota verbonden partijen: hoe, wat en wanneer.
- Er komt een post onvoorzien verbonden partijen om financiële tegenvallers op te vangen.
- Het college overlegt een concreet plan hoe zij de uitbreiding dienstverlening WNK in Langedijk en andere deelnemende gemeenten denkt te bewerkstelligen.Reacties naar overige partijen

Kleurrijk Langedijk

Kleurrijk heeft geen algemene beschouwingen geschreven maar legt enkel die van andere fracties uit voorgaande jaren langs de meetlat van hun waarheidsvinding. Jammer, want opnieuw laat deze fractie zo een kans liggen om met goede ideeën en voorstellen te komen. Zij pretendeert naar de kiezer toe een partij te zijn die het beter kan. Tot nu toe laat zij alleen maar zien hoe het niet moet. Daar komt zeker geen verbetering van en u doet zichzelf daarmee als grootste partij tekort. Mijn fractie daagt u uit uw verkiezingsbeloften nu echt waar te gaan maken.

Het feit dat er nog geen collegeprogramma ligt kan nimmer afgewenteld worden op de coalitiepartijen. Dat verwijt had de fractie van KL op een ander adres moeten neerleggen.

De fractie van KL schrijft in hun laatste alinea over de coalitie, ik citeer: “ ze zijn doof, hebben geen visie en het ontbreekt ze aan kennis en ervaring om er wat van te maken”. Met deze opmerking biedt de fractie van KL geen enkele openheid tot het aangaan van een constructieve samenwerking.

Wat de opmerking over het opvatten van politieke zaken als persoonlijke zaken betreft doet mijn fractie er maar het zwijgen toe. Dat is vechten tegen de bierkaai.

CDA

De ChristenUnie deelt de mening van het CDA over het vertrouwen in de veerkracht van de bevolking van Langedijk. Dat meent niet weg dat de ChristenUnie de teleurstelling en het onbegrip van de door bezuinigingen getroffen verenigingen en stichtingen niet ter harte neemt.

De uitspraken die het CDA doet over DGS snapt mijn fractie niet. Aan de ene kant wil het CDA dat DGS effectief opereert. Als er andere kant verantwoordelijkheden bij het DGS worden neergelegd met verschuiving van posten tot gevolg die deze effectiviteit beogen accepteert zij de uitleg niet.

In haar slotalinea doet het CDA twee heldere uitspraken in relatie met het financiële beleid van de gemeente: afspraken maken is een, afspraken nakomen is twee. De ChristenUnie trekt deze uitspraken graag breder en doelt dan op het functioneren van het gehele gemeentebestuur. Streven naar een sociaal, saamhorig en slagvaardig Langedijk staat of valt met het maken en nakomen van afspraken en het elkaar aanspreken op een ieders verantwoordelijkheid daarin.

PvdA

De PvdA stelt in haar eerste alinea dat de begroting het belangrijkste sturingsinstrument is van de gemeenteraad. De ChristenUnie is het daar niet mee eens en ziet veel liever dat de kadernota de behandeling krijgt die ze verdiend.

De PvdA heeft een helder verhaal over de juridische haalbaarheid van de subsidiekortingen op de verenigingen en stichtingen. Zij werpt daarmee een aantal reële vragen op waarvan de beantwoording in de eerste termijn van college node wordt gemist.

Het valt de ChristenUnie op dat de PvdA de vermindering van regelgeving tot een van de speerpunten van haar algemene beschouwingen maakt. Het benoemen van dit uitermate liberale standpunt verwacht de ChristenUnie eerder van een andere partij.

Met betrekking tot het eventueel niet mogelijk zijn van afwaarderen van de Uitvalsweg wil de fractie van de PvdA de oude variant, namelijk ontsluiting ten zijde van Vroegop van de Westelijke Randweg/Twuyverweg naar de Broekhornpolder, meegenomen zien worden bij de opstelling van een verkeersstructuurplan. De ChristenUnie begrijpt deze uitspraak maar vreest dat deze ontsluiting een utopie blijft.

De ChristenUnie kan zich vinden in de opmerkingen die de PvdA maakt over het evalueren van de structuurvisie. Bij het voorbereiden van die evaluatie is het van belang die punten te beoordelen die zijn ingebouwd in de visie om aanpassingen te kunnen doen. Als zich er op die punten geen afwijkende ontwikkelingen voordoen moeten we ons afvragen of evaluatie nodig is.

VVD

De ChristenUnie is verbaasd over de opmerking van de VVD een kwartiermakergroep te willen benoemen. U heeft toch niet gemist dat er een werkgroep vergadercultuur in het leven is geroepen?

De ChristenUnie vindt de optie om de om de oversteek N504-Dorpsstraat bij Noord-Scharwoude af te sluiten voor autoverkeer interessant genoeg om te onderzoeken.

Tot slot geeft de VVD aan dat we de hand op de knip moeten houden om het hele apparaat draaiende te houden. Mijn fractie beschouwt deze opmerking maar als bedoeld naar de geest en niet naar de letter. Immers zonder het uitgeven van geld kan er niets draaiende gehouden worden? De ChristenUnie ziet dit dan ook anders: er moet evenwicht komen in inkomsten en uitgaven. De hand moet wel degelijk in de knip gestoken worden maar wel op verantwoordelijke wijze.

HvL/D66

De ChristenUnie deelt de mening van HvL/D66 over de cultuurverandering die nodig is om de politiek aantrekkelijker te maken, evenals de opmerking om de kadernota als politiek hoogtepunt in te stellen.

De opmerking die het bezuinigingsrapport tot studentikoos bestempelt verbaasd ons ten zeerste. Zat uw eigen fractievoorzitter destijds niet in het college en heeft hij als zodanig niet het bewuste rapport verdedigt?

Het amendement van de fractie van HvL/D66 geeft blijk van kortzichtigheid. De groei van de algemene reserve is van zoveel factoren afhankelijk dat de geschetste ontwikkeling zich alleen voor kan doen als zich er geen enkele tegenvaller voordoet. Daarbij komt dat het volledige bedrag van 900.000 euro aan bezuinigingen gerealiseerd moet worden in deze ontwikkelingen. Daarvan weten we nu al dat dit het komende jaar geen haalbare kaart is.

GroenLinks

De fractie van GL stelt in haar beschouwingen dat, ik citeer: “het verenigingsleven in Langedijk in haar voortbestaan bedreigd wordt door de opgelegde bezuinigingen”. De ChristenUnie is benieuwd naar de onderbouwing van die opmerking. Verderop in de beschouwingen lees ik dat er onder de bevolking van Langedijk weinig draagvlak is voor het collegebeleid m.b.t. de kortingen op de subsidies van de verenigingen. Dit omdat er 6000 handtekeningen zijn opgehaald. Dat is 23 procent van de bevolking. De lijn doortrekkend betekent dit dat 77 procent van de bevolking niet getekend heeft. Dat is volgens de ChristenUnie een forse meerderheid.

Vervolgens wordt door GL gesteld dat de beoogde bezuinigingen niet gerealiseerd kunnen worden zonder de daarvoor geldende rechtsregels met voeten te treden. De ChristenUnie wil graag van GL weten met welke relevante wetsartikelen zij dit denkt te kunnen onderbouwen.

De ChristenUnie is verbaasd over de opmerking dat haar fractie en die van de PvdA zich graag achter het college verschuilen. De fractie mist ook hier een onderbouwing en wil GL er graag aan herinneren dat de ChristenUnie de afgelopen raadsvergaderingen tweemaal met een amendement is gekomen en zich heel kritisch heeft uitgelaten in de commissie AZF over de gevolgde procedures betreffende de bezuinigingen.

GL stelt voor de welstandcommissie op te heffen en dit in handen te stellen van het college. De ChristenUnie wijst de fractie erop dat dit in strijd is met de wettelijke bepalingen hierover. Er moet sprake zijn van onafhankelijke advisering en dat kan het college zelf nooit doen. Of wil GL het gehele welstandsbeleid afschaffen? Dan is er inderdaad geen welstandscommissie meer nodig en kan de genoemde besparing gehaald worden. Maar dat is een andere discussie.

Tot slot verbaasd het de ChristenUnie dat een groene partij wil bezuinigen op Openbaar Groen. Of het moet zijn dat GL het groen van een slecht onderhouden openbare ruimte kan waarderen.

Aan het eind van onze tweede termijn reageert de ChristenUnie nog op de samenvatting van KL in Langedijk Informeert. KL heeft gemeend een nieuw stuk te moeten schrijven in plaats van haar beschouwingen samen te vatten. Er zijn al diverse opmerkingen over gemaakt in de zin van visieloos, schoppen en respectloos. De ChristenUnie voegt daar nog het volgende aan toe. Voor een partij die kleurrijk wil zijn bent u erg zwart-wit in uw opstelling, om niet te zeggen kleurloos. Met uw manier van doen produceert u een kakofonie van geluiden. Een kakofonie maakt mensen tijdelijk alert maar gaat al snel irriteren als het zich niet een bepaalde richting ontwikkeld. Een kakofonie kan in haar ultieme vorm worden tot een volledige stilte. Alle geluid heft elkaar op, een heerlijke gedachte. De andere ontwikkeling is die in de richting van een symfonie van geluid, misschien niet een ieders muziek, maar in ieder geval voelbaar in het gehoor liggend. De keus is aan Kleurrijk Langedijk: wordt het stil rondom uw fractie of gaat het richting de symfonie doordat u laat zien wat u wilt betekenen voor Langedijk.

Tot zover voorzitter.