Manifest burgerschap

Manifest voor goed burgerschap

Manifest voor goed burgerschap

Nederland heeft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend, een verklaring over grondrechten en democratische vrijheden.

De bescherming van die grondrechten en vrijheden vergt inspanningen van alle burgers in het land en het nemen van onze verantwoordelijkheid.

Ook vanuit de christelijke politieke traditie worden mensen opgeroepen tot het dragen van verantwoordelijkheid.

Daarom besluiten wij tot het Manifest van de verantwoordelijke burger:

 

Artikel 1

Wij hebben respect voor de vrijheid, de waardigheid en de rechten van de ander.

 

Artikel 2

Wij gunnen ieder dezelfde rechten en vrijheden, ongeacht iemands ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

 

Artikel 3

Wij respecteren het leven, de vrijheid en de persoon van de ander.

 

Artikel 4

Wij buiten niemand uit.

 

Artikel 5

Wij maken ons niet schuldig aan zinloos geweld.

 

Artikel 6

Wij zien elk mens als medemens en behandelen ieder mens dienovereenkomstig

 

Artikel 7

Wij keren ons tegen de achterstelling van anderen.

 

Artikel 8

Wij gunnen gevangenen, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, een tweede kans

 

Artikel 9

Wij bewaren andermans eer of goede naam.

 

Artikel 10

Wij gedragen ons gastvrij ten opzichte van vreemdelingen die tot ons land zijn toegelaten.

 

Artikel 11

Wij beschermen het huwelijk en het gezin en houden daarmee rekening in onze bedrijven, op onze scholen en in onze beloningsregels.

 

Artikel 12

Wij respecteren andermans eigendommen.

 

Artikel 13

Wij respecteren de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, daaronder begrepen de vrijheid deze te uiten.

 

Artikel 14

Wij respecteren de vrijheid om meningen te verwerven en te uiten.

 

Artikel 15

Wij gunnen anderen hun bijeenkomsten en vergaderingen en dwingen niemand om toe te treden tot onze verenigingen of genootschappen.

 

Artikel 16

We gunnen anderen de vrijheid om te kiezen of gekozen te worden en zetten ons in voor eerlijke verkiezingen en het recht van meerderheden en minderheden.

 

Artikel 17

Wij dragen samen de gemeenschap van het land en spannen ons in voor het algemeen welzijn en dragen bij aan de verwerkelijking van de economische, sociale en culturele rechten van de ander.

 

Artikel 18

Wij spannen ons in om de economie ten dienste stellen van de mens en willen niet dat economische belangen ten koste gaan van de menselijke maat.

 

Artikel 19

Wij betalen rechtvaardige, gelijke lonen voor gelijke arbeid, maken geen gebruik van kinderarbeid, bestrijden roofbouw of andere vormen van uitbuiting, en ontzien de wekelijkse rustdag.

 

Artikel 20

Wij gedragen ons milieubewust en achten onszelf medeverantwoordelijk voor het schoonhouden van de eigen omgeving.

 

Artikel 21

We kijken om naar onze medemensen en zetten ons zelf ook samen met anderen in om onze medemens te geven waar hij recht op heeft.

 

Artikel 22

Wij beschermen onze en andermans kinderen.

 

Artikel 23

Wij gunnen ieder kind het recht op een goede opleiding en streven ernaar dat elk kind zich kan ontplooien.

 

Artikel 24

Wij respecteren de vrijheid van ouders om hun kinderen naar beste kunnen groot te brengen en ondersteunen hen daarin.

 

Artikel 25

Wij dragen eraan bij dat anderen op gelijke wijze de burgerlijke rechten en vrijheden kunnen genieten als wij dat doen.

 

Artikel 26

Wij zijn ons ervan bewust dat we als burgers verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de samenleving en spannen ons daarvoor in.

 

Artikel 27

Wij maken geen misbruik van de rechten en vrijheden die ons in een vrije en democratische samenleving toekomen.