vrijstelling voorburggracht 77

vrijstelling voorburggracht 77

College van B en W gemeente Langedijk
Postbus 15
1723 ZG Zuid-Scharwoude


Betreft: ·vrijstelling Voorburggracht 77
Ons kenmerk:  WN/29110501


                                                                                                             Zuid-Scharwoude, 31-07-06


Geacht college,


Met verbazing heeft de ChristenUnie kennis genomen van de stappen die het college heeft gezet met betrekking tot de plannen van Woningbouwvereniging Langedijk op de locatie Voorburggracht 77. Reeds eerder heeft mijn fractie hier vragen over gesteld. Aan de commissie WWV is destijds een notitie toegezegd waarin een en ander ter bespreking aan de commissie zou worden voorgelegd. Derhalve stond dat punt ook op de actielijst van deze commissie.

Ondanks het feit dat deze notitie nog steeds op zich laat wachten gaat de besluitvorming rond Voorburggracht 77 door, gezien besluit nummer 4 van de vergadering van B&W op 4 juli 2006. Vervolgens wordt in nummer 9 van ‘Langedijk Informeert’ de vrijstellingsprocedure gepubliceerd, terwijl er nog geen voorbereidingsbesluit met betrekking tot dit plan is genomen.

De fractie van de ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen:

1)      Wat zijn de exacte overwegingen geweest van het college om destijds geen medewerking te verlenen aan de plannen van Dhr. Schoon met betrekking tot Voorburggracht 77?

2)      Wat zijn de exacte overwegingen van het college om wel medewerking te verlenen aan de plannen van de Woningbouwvereniging Langedijk met betrekking tot Voorburggracht 77?

3)      Is het college met de ChristenUnie van mening dat de bezwaren die destijds golden voor het plan van Dhr. Schoon onverkort gelden voor de plannen van de Woningbouwvereniging Langedijk?

4)      Zo ja, waaruit blijkt dat?

5)      Zo nee, waarom niet?

6)      Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan is ouder dan tien jaar. Derhalve dient er in geval van bestemmingswijziging een voorbereidingsbesluit genomen te worden conform art. 19 lid 4 sub b, WRO alvorens vrijstelling verleend kan worden. De ChristenUnie wil graag antwoord op de vraag waarom er tot publicatie van de vrijstellingsprocedure is overgegaan terwijl er voor dit gebied nog geen voorbereidingsbesluit is genomen. Het zal u bekend zijn dat er binnen acht weken na de ontvangst van een aanvraag tot vrijstelling als bedoeld in art. 19 WRO, besloten moet worden of toepassing gegeven wordt aan lid vier van art. 19 WRO. (zie art. 19a lid 2 WRO)

7)      In de commissie WWV is destijds een notitie Voorburggracht 77 toegezegd. Kan de commissie die bewuste notitie binnen afzienbare tijd tegemoet zien, voorzien van de stukken waaruit het tijdstip blijkt waarop de woningbouwverenging Langedijk voor het eerst haar belangstelling richting de gemeente voor dit kavel toont?

We zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Erica van As

Raadslid ChristenUnie Langedijk