Vroegsignalering Jeugdzorg

vroegsignalering rond jeugdzorg

College van B en W gemeente Langedijk
Postbus 15
1723 ZG Zuid-Scharwoude

Betreft:            schriftelijke vragen vroegsignalering rond jeugdzorg
Ons kenmerk:  WN/29110501

 Zuid-Scharwoude, 24-07-06

Geacht college,

In de (landelijke) media wordt geregeld aandacht besteed aan de problematiek van huiselijk geweld. Soms wordt er bij aangegeven dat betrokkenen de mogelijkheid hebben om contact op te nemen met bijvoorbeeld een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld of Bureau Jeugdzorg. De ChristenUnie vindt het een goede zaak dat, onder andere via de media, uitgedragen wordt waar slachtoffers van huiselijk geweld met hun problemen terecht kunnen. Het zal een ieder namelijk bekend zijn dat dit trieste fenomeen zich geregeld voordoet. De gevolgen voor slachtoffers van huiselijk geweld op de lange termijn zijn aanzienlijk. Een korte blik op de informatie die onder andere te vinden is op de websites http://www.kindermishandeling.info/smartsite.dws?id=2095 en http://www.seksueelgeweld.nl/ zegt in dit opzicht voldoende. Helaas zijn ook kinderen in meerdere gevallen slachtoffer. En als kinderen geen direct slachtoffer zijn, lopen ze veelal emotionele schade op door het direct of indirect getuige zijn van emotioneel, fysiek en/of seksueel geweld.

In de digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum Jeugdzorg van 20 juni jl. staat onder andere vermeld dat alle peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen en basisscholen in Oostelijk Midden-Limburg een verwijslijst hebben ontvangen. Men kan deze lijst raadplegen als er bij een kind problemen worden gesignaleerd en doorverwijzing noodzakelijk lijkt.

Binnenkort krijgen ook alle verenigingen en stichtingen met jeugdleden een brief met verwijskaartjes. Deze organisaties kunnen namelijk ook een belangrijke rol spelen bij vroege signalering van problematiek onder jongeren, zoals psychische problemen, kindermishandeling of criminaliteit. In Amsterdam zijn de ouder-kind centra (waar onlangs een congres over was) er op gericht ook bij gezinsproblemen een kind verder te helpen. Mogelijk kunnen zo veel leed en emotionele schade voor individuen, mogelijke ernstige psychosociale problematiek en zelfs sociaal-maatschappelijke ontwrichting (problematiek en ontwrichting als alcoholverslaving, depressie, omkering slachtoffer-daderpatroon, eetstoornissen, arbeidsongeschiktheid etc.) kunnen worden voorkomen of vroegtijdig worden aangepakt. Een verwijslijst zoals genoemd kan er aan meewerken dat ouders en kinderen zo vroeg mogelijk hulp krijgen zodat verdere problematiek voorkomen kan worden.

Vragen

   1. Bent u bekend met genoemd initiatief waarbij alle instanties die te maken hebben met kinderen en jongvolwassenen een verwijslijst krijgen?
   2. Hoe is dit momenteel in Langedijk geregeld?
   3. Deelt u onze opvatting dat de mogelijkheden die er voor buitenstaanders, slachtoffers en daders rond huiselijk geweld zijn, duidelijker en toegankelijker uitgedragen kunnen en moeten worden?
   4. Ziet u daar een taak in voor het college? Zo ja, tot welk taakgebied rekent u dat?
   5. Bent u bereid in navolging van het initiatief in Limburg een dergelijke verwijslijst op te (laten) stellen en bekend te maken bij alle instanties die betrokken zijn bij kinderen en jongvolwassenen in het kader van het jeugdbeleid?
   6. Bij huisartsen hangen wel eens kleine posters (van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) met daarop een korte handreiking wat er gedaan kan worden bij een vermoeden van emotioneel, fysiek en/of seksueel geweld jegens een kind. Kunt u aangeven of deze posters wijdverbreid worden opgehangen bij medische en maatschappelijke instellingen?
   7. Bent u bereid het hanteren van dergelijk informatiemateriaal bij huisartsen en wellicht ook consultatiebureaus en bureaus jeugdzorg, indien niet reeds aanwezig, willen stimuleren/(laten) faciliteren?
   8. Bent u bereid, wellicht door middel van bijvoorbeeld de GGD en eventueel in samenspraak met Bureau Jeugdzorg, geregeld voor mediaberichten te zorgen met betrekking tot de zorg voor slachtoffers (en daders) en de mogelijkheden tot hulpverlening bij huiselijk geweld? Dat geldt ook voor datgene wat buitenstaanders kunnen (en zouden moeten) doen bij een vermoeden of signalering van emotioneel, fysiek en/of seksueel geweld om zo huiselijk geweld tegen te gaan?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording,

Hoogachtend,

Erica van As
Raadslid ChristenUnie Langedijk