Vragen 06-06-2006

College van B en W gemeente Langedijk
Postbus 15
1723 ZG Zuid-Scharwoude

Betreft:            vragen voor het vragenuur van de raadsvergadering van 06 juni 2006
Ons kenmerk:  WN/29110501

Zuid-Scharwoude, 02-06-06

Geacht college,

In het Noord-Hollands Dagblad van 30 mei 2006 stond een artikel betreffende het onderzoek naar de milieueffecten die de komende uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht met zich mee zou kunnen brengen. In genoemd artikel wordt beweerd dat het college van B en W van de gemeente Alkmaar het niet nodig vindt om de milieueffecten van het tijdelijke baggerdepot te onderzoeken.

De fractie van de ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen:

   1. Hebt u kennis genomen van genoemd artikel?
   2. Bent u op de hoogte van het standpunt van het college van B en W van de gemeente Alkmaar inzake het onderzoeken van de milieueffecten van het tijdelijke baggerdepot?
   3. Zo ja, kunt u bevestigen dat het beweerde omtrent dat standpunt in genoemd artikel correct is weergegeven?
   4. Als dit standpunt niet correct is weergegeven kunt u dan ons dan informeren omtrent het correcte standpunt van het college van B en W van de gemeente Alkmaar?
   5. Mocht het beweerde in het artikel de correcte weergave zijn van het standpunt van B en W van de gemeente Alkmaar bent u dan bereid zich sterk te maken om het tijdelijke baggerdepot wel op te nemen als onderzoekspunt in de komende MER-procedure?
   6. In het geval dat u niet op de hoogte bent van het ingenomen standpunt van het college van B en W van de gemeente Alkmaar inzake het onderzoeken van de milieueffecten van het tijdelijke baggerdepot verzoeken wij u dat u zich op de hoogte stelt van dat standpunt teneinde een antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen.

Als argument voert de ChristenUnie aan dat, hoewel het om een tijdelijk depot gaat, er wel degelijk permanente milieueffecten uit voort kunnen vloeien. Derhalve acht zij het van belang dat de milieueffecten van het tijdelijke baggerdepot wel degelijk als onderzoekspunt in de MER dient te worden meegenomen. Temeer daar ook de commissie voor de milieueffectrapportage inzake advies voor richtlijnen het tijdelijke baggerdepot heeft aanbevolen als onderzoekspunt.

In afwachting van uw mondeling antwoord,

Met vriendelijke groet,

Erica van As
Raadslid ChristenUnie Langedijk