Vragen 03-04-2007

Betreft: vragenuur raadsvergadering 3 april 2007
Onderwerp: de gewetensbezwaarde ambtenaar                                                                                                                               

Zuid-Scharwoude, 23 maart 2007

Geacht college,

In de raadsvergadering van 3 maart 2007 is gesproken over de positie van de gewetensbezwaarde ambtenaar in relatie tot het sluiten van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. Eén en ander naar aanleiding van een motie van GroenLinks en Hart voor Langedijk/D66. In deze motie wordt het college opgeroepen geen ruimte te bieden aan de gewetensbezwaarde trouwambtenaar.

Nadat alle fracties zich over deze motie hadden uitgesproken bleek dat de motie bij stemming geen meerderheid zou halen. Maar hieraan voorafgaand kwam de reactie van het college bij monde van de burgemeester. Tot onze opperste verbazing gaf de burgemeester, overigens pas na herhaaldelijk aandringen, toe dat Langedijk geen gewetenbezwaarde ambtenaren aanneemt. Bij de sollicitatie wordt gevraagd of de sollicitant bereid is om een huwelijk te sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. “Is hij dat niet, dan wordt hij niet aangenomen”, aldus de burgemeester. Stemming over de motie bleek vervolgens overbodig.

Hoogleraar staats- en bestuurrecht Bram Vermeulen schrijft in het ND van 17 maart 2007: “Gewetenbezwaren ontlenen hun juridische status aan hun koppeling met een godsdienst. Dan geldt het recht op godsdienstvrijheid en de daarop gebaseerde Wet Gelijke Behandeling. Deze wet verbiedt het onderscheid te maken die een bepaalde religieuze groepering onevenredig zwaar treft. Een neutrale regeling moet daarom tot een uitzondering leiden, wanneer iemand daar om godsdienstige redenen bezwaar tegen heeft”.

De Commissie Gelijk Behandeling honoreert gewetenbezwaren tegen het sluiten van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. Gemeenten mogen ook nieuwe ambtenaren niet weigeren vanwege gewetensbezwaren. Alleen wanneer dit een onaanvaardbare situatie in een gemeente oplevert, wordt van die lijn afgeweken.

Hoewel de uitspraken van de Commissie Gelijke behandeling niet bindend zijn zal de rechter waarschijnlijk tot hetzelfde oordeel moeten komen. Er is een analogie met de weigering om zondagarbeid uit te voeren.

De ChristenUnie is van mening dat er aan gewetensbezwaren tegemoet gekomen moet worden als zij zijn gebaseerd op een koppeling met een godsdienstige overtuiging. Dit sluit ook uit dat er misbruik van gewetenbezwaren zou kunnen worden gemaakt daar waar het eigenlijk discriminatie betreft op niet acceptabele gronden.

Dit alles overwegend, heeft de ChristenUnie de volgende vragen:

   1. Wat is uw afweging om sollicitanten naar de functie van ambtenaar burgerlijke stand af te wijzen indien zij gewetensbezwaren hebben tegen het sluiten van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht?

   2. Zijn er tot nu toe sollicitanten op grond van gewetenbezwaren afgewezen?

   3. Staan er over het door u in de raadsvergadering van maart 2007 geschetste beleid betreffende het aannemen van gewetensbezwaarde trouwambtenaren afspraken op papier?

   4. Bent u bereid de raad op de hoogte te stellen indien een sollicitant naar de functie van ambtenaar burgerlijke stand op grond van gewetenbezwaren wordt afgewezen? Zo nee, waarom niet?

   5. Bent u het met de ChristenUnie eens dat u met uw beleid betreffende gewetensbezwaarde ambtenaren burgerlijke stand ruimte vraagt voor de opvattingen van de ene groep en daarmee tegelijk de opvattingen aan de andere groep ontneemt? Zo nee, waarom niet?

 

   6. Bent u op de hoogte van het feit dat de Commissie Gelijke Behandeling gewetenbezwaren tegen het sluiten van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht honoreert?

   7. Wanneer u een sollicitant naar de functie van trouwambtenaar vanwege gewetensbezwaren afwijst, handelt u in strijd met de uitspraken hierover van de Commissie Gelijke Behandeling. Realiseert u zich dat?

   8. Bent u het met de ChristenUnie eens dat we een model moeten hanteren waarin geprobeerd wordt alle partijen zoveel mogelijk ruimte te geven en dat religieuze minderheden daarin volop moeten kunnen delen? Zo nee, waarom niet?

   9. Hoe denkt over het feit dat uw beleid betreffende de gewetensbezwaarde trouwambtenaar niet gedragen wordt door een meerderheid van de raad?

  10. Acht u het van belang dat de samenstelling van de groep trouwambtenaren zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van de bevolking van onze gemeente? Zo nee, waarom niet?

  11. Bent u het op grond van genoemde argumenten met de ChristenUnie eens dat Langedijk het huidige beleid ten opzichte van het aannemen van gewetenbezwaarde trouwambtenaren moet herzien? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw mondeling antwoord in de raadsvergadering van 3 april 2007,

Met vriendelijke groet,

Erica van As
Fractievoorzitter ChristenUnie