Vragen 03-10-2006

College van B en W gemeente Langedijk
Postbus 15
1723 ZG Zuid-Scharwoude

Betreft: vragen voor het vragenuur van de raadsvergadering van 3 oktober 2006
Ons kenmerk:  WN/29110501

Zuid-Scharwoude, 29-09-06

Geacht college,

Graag ziet de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen beantwoord tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 3 oktober 2006.

Vraag 1

In de besluitenlijst van 20 juni 2006 besluit het college de commissie WWV in kennis te stellen van de wijzigingen die per 1 juli 2006 worden doorgevoerd in de huisvestingsverordening Langedijk, de Regionale Woonvisie en de lokale woonvisie. In de commissie WWV van 12 september is deze kennisgeving uitgebleven.

-          De ChristenUnie wil graag weten waarom deze kennisgeving niet heeft plaatsgevonden in de commissie WWV van 12 september.

-          De ChristenUnie verzoekt het college deze kennisgeving te doen in de commissievergadering van WWV van 17 oktober 2006.

Vraag 2

In de besluitenlijst van 12 september 2006 meld het college dat onderzocht moet worden hoe de tekorten in de uitvoeringskosten van de Wmo gefinancierd kunnen worden. Nu geeft de meicirculaire aan dat er een adequate vergoeding voor de uitvoeringskosten komt. Na implementatie zal achteraf, middels onafhankelijke monitoring vastgesteld worden of er sprake is van tekort dan wel een overschot. Vervolgens zal dit verrekend worden.

-          De ChristenUnie wil graag weten hoe een en ander zich met elkaar verhoudt.

-          Kan het college al aangeven wat de uitkomsten van het bewuste onderzoek zijn.

In afwachting van uw mondeling antwoord,

Met vriendelijke groet,

Erica van As
Raadslid ChristenUnie Langedijk