Aarhus-recht, milieuplannen

Aarhus-recht, milieuplannen

College van B&W gemeente Langedijk
Postbus 15
1723 ZG Zuid-Scharwoude

Betreft:     Aarhus-recht
Zuid-Scharwoude, 28-06-2007

Geacht college,

Bijna niemand weet het, maar Nederlanders hebben sinds 2005 een belangrijk nieuw burgerrecht: het Aarhus-recht, vastgelegd in het Verdrag van Aarhus. Nederland is een van de ondertekenaars van dit verdrag, dat onder andere betrekking heeft op openbaarheid van milieu-informatie. Iedere burger moet alle milieu-informatie van haar overheid kunnen inzien zonder daarom te moeten vragen.

Welk effect heeft geluid op de gezondheid van mijn gezin? Hoe voorkom ik een UMTS-mast in mijn buurt? Hoe houd ik de kap van bomen tegen? Burgers maken zich in toenemende mate zorgen over hun eigen woonplek. De zorgen zijn zo groot dat steeds meer burgers in actie komen, individueel of als bewonersgroep.
Overheden kunnen deze burgerparticipatie goed gebruiken. Een burger die fijn stof te lijf gaat verhoogt het draagvlak voor het luchtbeleid. Een burger die grofvuil meldt versterkt het afvalbeleid. Een burger die een overtreding van een milieuvergunning constateert helpt de overheid bij de handhaving.

Om volwaardig mee te kunnen doen bij de besluitvorming en handhaving over de eigen leefomgeving, moet de burger alle relevante stukken kunnen inzien. Het komt dan ook goed uit dat ‘onze’ Europese Unie in 2005 met de Aarhus-richtlijn is gekomen (richtlijn 2003/4/EG Toegang van het publiek tot milieu-informatie). Deze verplicht overheden hun milieu-informatie aan hun burgers openbaar te maken. Dat moet in zogenaamde Aarhus-registers, lijsten waarin de documenten overzichtelijk geordend op thema’s zijn terug te vinden. Daarnaast is de gemeente verplicht een Aarhus-contactambtenaar, waar burgers maar ook bedrijven terecht kunnen, aan te stellen.

Op de website van onze gemeente is, voor zover bij ons bekend, geen Aarhus-register te vinden.

De ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen:

-    Bent u bekend met het Verdrag van Aarhus?
-    Erkent u het belang van het hebben van een Aarhus-register, naast het feit dat het een verplichting is?
-    Kent onze gemeente een Aarhus-register?
     Zo ja, waar kunnen we dat register vinden?
     Zo nee, bent u bereid stappen te zetten om een dergelijk register aan te leggen?
-    Heeft onze gemeente een Aarhus-contactambtenaar? Zo nee, bent u bereid een dergelijke ambtenaar aan te stellen?
-    Bent u bereid om de bevolking van Langedijk via de website te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een Aarhus-register in onze gemeente?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording,

Hoogachtend,

Erica van As
Fractievoorzitter ChristenUnie Langedijk