Onze visie op begroting 2008

Visie ChristenUnie tav de Begroting 2008 Gemeente Langedij

De gemeente geeft in haar voorwoord aan dat de lokale lastendruk in Langedijk in 2008 lager uitvalt dan in 2007! Voor een modaal gezin houden de voorstellen een lastendaling (OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting) in van 7% ten opzichte van 2007.
Ofschoon de ChristenUnie dit een mooie tegemoetkoming vindt ten aanzien van de lastenverhoging in 2008 aangekondigd door het kabinet, staat bij ons toch het uitgangspunt van een sluitende begroting voorop! Welnu, dat laatste is gelukt en dat geeft een goede basis voor het kunnen realiseren van de coalitieplannen -aangevuld met de voorstellen vanuit de overige raadsfracties- in onze gemeente.
Positief is ook de aankondiging van het doorlichten van de gemeentebegroting. Het doel van deze doorlichting is om een goed overzicht te krijgen over de invulling van de taken op het gemeentehuis. Wat kunnen we leren van vergelijkbare gemeenten? De resultaten kunnen mogelijk gebruikt worden als impuls voor nieuwe beleidsvoorstellen.

In de begroting schittert de post ‘formatie-uitbreiding ambtelijke organisatie’ met ruim 750.000 euro op eenzame hoogte binnen de opsomming van ‘Nieuw beleid’. Deze uitbreiding is nodig om de structurele onderbezetting het hoofd te bieden. Wij verwachten van de genoemde doorlichting van onze begroting nieuwe ideeën om zowel bestaande als nieuwe ambtelijk taken op een effectieve en efficiënte wijze aan te pakken (doen we de goede dingen en doen we de dingen goed).

Ons college staat een grotere betrokkenheid van de burger voor bij de gemeentelijke organisatie. Dat is ons uit het hart gegrepen. Wat dat betreft hebben wij hoge verwachtingen van de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad die per 1/1/2008 ingaat. De burger krijgt in die nieuwe opzet meer mogelijkheden van zich te laten horen in de zgn. raadsinformatiemarkten en de fora die om de twee weken worden georganiseerd.

In ‘technisch’ opzicht betreuren wij de slechte aansluiting van de jaarlijkse begroting aan de meerjaren Kadernota en de begroting 2007. Wij zullen het college oproepen te zorgen voor een verhoging van de kwaliteit van de begroting, waardoor de transparantie toeneemt.

Elders op de site vindt u de vragen van de ChristenUnie over zowel de bestuurlijke als de financiële onderwerpen.

De beantwoording door het college staat gepland voor 10 oktober a.s. in de commissie AZF.
De algemene beschouwingen worden op 8 november georganiseerd.

Wij zien ernaar uit u als mede plaatsgenoten op een van deze bijeenkomsten te ontmoeten.