Vragen over de begroting

Bestuurlijke en Technische vragen over de begroting 08

Begroting 2008

Bestuurlijke en technische vragen begroting 2008, inclusief beantwoording
klik hier voor de technische vragen

Bestuurlijke vragen:

 

1 Blz. 31:    de onderdelen ‘wat willen we bereiken’ en ‘wat gaan we daarvoor doen’ komen sluiten niet op elkaar aan. We missen concrete actie m.b.t. tot het stimuleren tot inbreng van de burger op het gebied van verbetering van de dienstverlening. We missen concrete actie m.b.t. afhandeling van klachten, zeker gezien de uitkomsten van het jaarverslag 2006.

                   Inbreng van de burger heeft al plaatsgevonden via het project “De Staat van de gemeente”. De uitkomsten daarvan zullen worden betrokken bij de organisatieontwikkeling waarbij het thema klantgerichtheid een prominente rol speelt. Met betrekking tot de klachtenafhandeling geldt de vastgestelde verordening.

2 Blz. 32:    hoe gaat u de interne regelgeving beperken? Bedoeld u hiermee het in het collegeprogramma voor 2008 toegezegde plan van aanpak vermindering van regelgeving?

De bedoeling van ons college is om daar waar interne regels een vlotte afhandeling van zaken belemmeren en deze regels geen toegevoegde waarde hebben, deze af te schaffen. Hoe we dat gaan doen hebben we nog niet bepaald, maar bij elke gelegenheid die zich aandient zullen wij daar alert op zijn. Het zal ook meegenomen worden bij het toegezegde plan van aanpak. Gelegenheden die zich de komende tijd aandienen zijn dat de VNG binnenkort komt met nieuwe regelarme modelverordeningen, de regelgeving door nieuwe wetgeving zoals de Wro, Omgevingsvergunning en DURP wordt aangepast en dat het Rijk de regels in het kader van medebewindstaken vereenvoudigd.

3 Blz. 32:    wat moeten wij ons voorstellen bij het oplossen van fysieke en mentale belemmeringen?

                   Het gemeentehuis moet op alle fronten toegankelijk zijn. Zo min mogelijk interne doorverwijzingen, centreren publieksgerichte taken, goed digitaal bereikbaar, positieve uitstraling e.d.

4 Blz. 43:    hoe gaat de gemeente zich hard maken voor de opwaardering van de N242 Nollencircuit-Roskamsluis?

Deze weg is een aandachtspunt bij de regionale bereikbaarheidsvisie. Ook is er een relatie met het project Broekhornpolder en Westfrisiaweg. De gemeente Langedijk is betrokken bij deze projecten en zal via deze weg ook aandacht vragen voor het opwaarderen van de N242. Voor het kruispunt N242-Westtangent en N242-Broekerweg zijn de voorbereidingen al in gang gezet door de provincie Noord-Holland en de gemeente Heerhugowaard.

5 Blz. 43:    in het collegeprogramma is voor 2007 een Uitvoeringsplan Doorvaarbaarheid Langedijk toegezegd. Zowel in de begroting 2007 als in deze begroting staat hier niets over. Wat is de status van die toezegging?

In het collegeprogramma staat inderdaad het Uitvoeringsprogramma Doorvaarbaarheid Langedijk aangegeven als uitvloeisel van de ontwikkelingsvisie Doorvaarbaarheid Langedijk. Het is inderdaad zo, dat het uitvoeringsprogramma vermeld had moeten worden in de begroting. 2008. Het programma is in concept staat op de planning voor de commissie van december.

6 Blz. 43:    waarom wordt het VVL niet genoemd bij ‘wat doen we ervoor’?

Ten onrechte is het ontwikkelen van een Verkeers- en vervoersplan voor Langedijk onbenoemd gebleven in de programma’s Veiligheid en Fysieke infrastructuur. Het leeuwendeel van de werkzaamheden vind plaats in 2007. De bestuurlijke vaststelling staat gepland voor het eerste kwartaal van 2008.

7 Blz. 47:    in de begroting 2007 is ook al de toezegging gedaan om de detailhandel-structuurvisie te actualiseren. Nu staat deze toezegging er weer in. Betekent dit dat met de toezegging voor 2007 niet is gedaan?

In de begroting 2007 zijn de uitgangspunten van het coalitieakkoord opgenomen. Bij het vaststellen van het collegeprogramma zijn deze punten nader in een tijdsbalk uitgezet. Hier is de actualisatie van de detailhandel structuurvisie gepland voor het jaar 2008.

8 Blz. 48:    in het collegeprogramma is voor 2007 een herziening van het gemeentelijk kampeerbeleid toegezegd. Zowel in de begroting 2007 als in deze begroting staat hier niets over. Wat is de status van die toezegging?

De raad heeft onlangs bij de vaststelling van de Kadernota 2007-2011 besloten om de kosten die hieraan zijn verbonden te dekken uit het saldo van de toeristenbelasting. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld om het college te ondersteunen. Het streven is om het kampeerbeleid in december 2007 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

9 Blz. 56:    bij nieuw beleid ontbreekt het bodemonderzoek o.g.v. de archeologiewet en de coördinator cultuurhistorie en toerisme. Waarom?

Het nieuwe beleid o.g.v. de archeologiewet en de coördinator cultuurhistorie en toerisme is per abuis niet tekstueel opgenomen onder het programma Cultuur. Op bladzijde 21 worden ze wel benoemd.

10 Blz. 62: wanneer kunnen we de evaluatie genoemd onder punt 2.3 tegemoet zien?

In het najaar van 2007 ontvangt de commissie WWV een evaluatie van de woonvisie 2005-2015, deze brengt tussentijds de resultaten van de maatregelen uit de woonvisie 2005-2015 in kaart en vormt een onderlegger voor het onlangs gestarte regionale woonwensenonderzoek waaraan gemeente Langedijk deelneemt.

11 Blz. 67: het eerste blokje onder punt 2.1 spreekt over het uitvoeren van maatregelen op het gebied van energiebesparing. Welke maatregelen zijn dat?

                            Met de betreffende passage wordt slechts een intentie uitgesproken. Er zijn (nog) geen concrete projecten.

12 Blz. 67: tweede blokje onder punt 2.1: wanneer kunnen we deze kosten/batenanalyse verwachten? Is in de vorige begroting ook al toegezegd.

                   In het voorjaar van 2008.

13 Blz. 68: tweede blokje: in de vorige begroting is dit ook al toegezegd, althans er staat ‘na de zomer van 2006’. Nu ‘na de zomer’ een rekbaar begrip, maar wanneer kunnen we het DE onderzoek verwachten?

Inmiddels is het offertetraject voor het Milieubeleidsplan gestart. De uitgangspunten voor het gemeentelijk energiebeleid zijn al in uitvoering. Momenteel wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor toepassen van duurzame energie in Mayersloot West deelgebied 2. Met het nieuwe milieubeleidsplan in zicht is ervoor gekozen het energiebeleid hierin op te nemen.

14 Blz. 68: jammer dat er verder weinig concrete acties genoemd worden. We missen hier ook het milieubeleidsplan en de herziening van het antennebeleid.

Ten onrechte is hier niet genoemd dat de gemeente een nieuw milieubeleidsplan maakt voor 2007-2011 (zie meerjarenplan investeringen kadernota Blz. 131.  Het antennebeleid wordt bestuurlijk afgerond in 2007.

15 Blz. 83: wanneer kunnen wij de in het collegeprogramma toegezegde nota’s schuldhulpverlening en gemeentelijk handhavingsbeleid tegemoet zien? En waarom staat er niets over het Digitaal Klantendossier?

Schuldhulpverlening

De nota schuldhulpverlening is in voorbereiding en wordt eind 2007 afgerond.

Handhaving

In de notitie: Aanpassingen verordeningen en beleid WWB, Bijzondere Bijstand, Participatieregeling en Inburgering zoals geagendeerd voor de commissie Zorg en Welzijn van 8 oktober 2007 is de volgende passage opgenomen:

“De in de eindrapportage van het project Hoogwaardig Handhaving genoemde instrumenten: checklist, huisbezoek, en het Beleidskader “Handhaving in Langedijk” (vastgesteld door de raad op 4 januari 2005) zullen per 1 oktober 2007 worden uitgevoerd en doorontwikkeld.”

 

Digitaal klanten dossier(DKD)

Het wetsvoorstel Wet eenmalige gegevens uitvraag (WEU) is op 20 september jongstleden door de TK aangenomen. De technische voorbereidingen hebben wij grotendeels afgerond zodat aanlevering van gegevens aan het DKD per 1 januari 2008 mogelijk is.

16 Blz. 85: uit het gelijkblijvende budget inkomensdeel WWB blijkt niet de ambitie om de uitstroom van uitkeringsgerechtigden te bevorderen. Waarom niet?

Evenals in eerdere jaren wordt het budget inkomensdeel meerjarig geraamd op de gegevens van de laatst ontvangen beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit staat los van onze doelstelling de uitgaven met minimaal hetzelfde percentage te verminderen als in vergelijkbare gemeenten.

 

Technische vragen:

 

17 Blz. 7:             waarom wijkt de raming per 1 januari 2007 in deze begroting af van de raming per 1 januari 2007 in de begroting 2007? In de huidige begroting zouden toch ook de werkelijke gegevens per 1 januari bekend moeten kunnen zijn?

                   Het verschil kan worden verklaard door het feit dat in de programmabegroting 2007 gerekend is met een aanname van het aantal inwoners voor 2007. Bij het opstellen van de begroting 2008, waarmee in januari al wordt begonnen, wordt gerekend met de werkelijke aantallen inwoners. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen het overzicht van de kerngegevens van 2007 in de programmabegroting 2007 en de programmabegroting 2008..

18 Blz. 21: bij de kadernota besloten we inderdaad de nullijn voor de bibliotheek te handhaven. Wat is dan de gedachtegang van het vermelden van het opheffen van de nullijn in het staatje nieuwe beleid op deze bladzijde?

                   Door het vermelden van de nullijn voor de bibliotheek sluit het totaal van het nieuwe beleid aan bij het nieuwe beleid dat in de kadernota is opgenomen. De tekstverwijzing onder aan bladzijde 21 is bedoeld om aan te geven dat het opheffen van de nullijn voor de bibliotheek niet is vastgesteld door de raad.

19 Blz. 21: onderaan spreekt u over het conform besluit kadernota gehandhaafd blijven van de nullijn voor de bibliotheek. In onze herinnering hebben wij bij het voorstel inzake subsidiering SOBL van de raad van 19 juni besloten de nullijn voor 2008 voor de bieb te handhaven. Graag uitleg.

Dit bedrag, € 18.805,--, heeft de Stichting Openbare Bibliotheek-voorzieningen Langedijk (SOBL) aangevraagd om diverse kostenstijgingen in 2008 op te kunnen vangen. Met het besluit in de kadernota 2007-2011 (raadsvergadering 3 juli 2007) om de nullijn voor 2008 te handhaven voor de SOBL zal de subsidie niet met

€ 18.805,-- verhoogd worden en zal de SOBL binnen de huidige begroting de kostenstijgingen moeten verwerken (zie Blz. 26 van de kadernota).

20 Blz. 23: bij mutaties na raadsbesluit kadernota wordt in dit staatje voor vluchtelingenwerk 16.000 euro opgevoerd, terwijl zowel in de kadernota als het staatje op Blz. 21 in deze begroting een bedrag van 10.000 euro staat. Ook in het programma op Blz. 80 wordt 16.000 opgevoerd. Vanwaar dit verschil?

Bij de kadernota is uitgegaan van een subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk van € 10.000,- voor 2008. Na het vaststellen van de kadernota is er echter een wijziging opgetreden in de subsidierelatie met de Stichting Vluchtelingenwerk, waardoor de gemeente voornemens is de Stichting een basisvoorziening te vergoeden. Dit was bij het opmaken van de kadernota nog niet bekend. Dit is de reden dat bij de begroting 2008 extra budget wordt gevraagd om de Stichting Vluchtelingenwerk te kunnen subsidiëren.

21 Blz. 23: de nullijn voor de bibliotheek wordt de komende jaren gehandhaafd volgens dit staatje. Hoe verhoudt zich dat tot het in de onderste kolom structureel opheffen van de nullijn?

Omdat bij de bibliotheek het opheffen van de nullijn in 2008 niet is toegekend, wordt deze post meegenomen als het voornemen de nullijn in 2009 op te heffen gemeentebreed wordt uitgevoerd.

22 Blz. 35: de budgetten bestuursorganen en voorlichting worden verlaagd. Dit wordt niet toegelicht. Is dit nog gevolg van bezuinigingen?

Bij de post voorlichting gaat het om een wijziging van het aantal uren dat hieraan is toegerekend. Deze wijziging is bij de kadernota al meegenomen, dus ten opzichte van de kadernota zijn de budgetten van voorlichting niet gewijzigd. Op de budgetten van bestuursorganen is bij de begroting 2008 e.v. de actualisatie toegevoegd die bij de kadernota is aangegeven.

23 Blz. 41: de budget veiligheid worden structureel verhoogd. Dit wordt niet toegelicht. Wat is hiervan de reden?

Bij de post veiligheid gaat het om een wijziging van het aantal uren dat hieraan is toegerekend.

24 Blz. 41: budget bouw- en woningtoezicht daarentegen wordt verlaagd. Waarom?

Bij de post bouw- en woningtoezicht gaat het ook om een wijziging van het aantal uren dat hieraan is toegerekend. In dit geval worden er minder uren aan toegerekend dan voorgaande jaren. Deze wijziging is met de kadernota al meegenomen, dus ten opzichte van de kadernota zijn de budgetten niet gewijzigd.

25 Blz. 45: budget waterkering en waterkering wordt t.o.v. de kadernota nog eens verhoogd. Dat geldt ook voor budget nutsbedrijven. Dit wordt niet toegelicht. Wat is hiervan de reden?

                   Het verschil is te verklaren door het feit dat de formatie-uitbreiding bij het opmaken van de begroting 2008 functioneel is geboekt.

26 Blz. 45: budget wegen laat in de kadernota voor 2008 een verlaging (1278-1186) zien met 92.000 maar wordt in deze begroting t.o.v. de kadernota met 56.000 (1278 naar 1334) verhoogd voor het jaar 2007 en voor 2008 weer met 31.000 (1334-1303) verlaagd terwijl er in 2006 nog een overschrijding was (1.028.000). Hoe kan dit uitgelegd worden?

De stijging van 2007 wordt toegelicht op Blz. 47 van de kadernota (betreft kapitaallasten wegen-investeringen). De verlaging in 2008 betreft een vrijval van kapitaallasten (oude investering is afgeschreven).

27 Blz. 45: budget nutsbedrijven wordt t.o.v. de kadernota met nog eens 14.000 verhoogd. Waarom?

Het verschil is te verklaren door het feit dat de formatie-uitbreiding bij het opmaken van de begroting 2008 functioneel is geboekt.

28 Blz. 49: het budget wordt verlaagd. Hoe verhoudt zich dat met de plannen genoemd onder ‘wat doen we ervoor’?

                   De verlaging betreft een lagere doorbelasting van uren. Naar verwachting kunnen de plannen uitgevoerd worden met de beschikbare uren.

29 Blz. 53: voor de vorming van de basisbibliotheek wordt hier een bedrag van 30.000 euro genoemd terwijl de kadernota over 48.805 spreekt. Hoe komt dat? Wordt dit misschien verward met de op Blz. 19 onder punt 1.4 beschreven integratie-uitkering?

Het bedrag is opgebouwd uit twee componenten. Het eerste is het bedrag van € 30.000,- voor de basisbibliotheek. Het tweede bedrag bestaat uit het opheffen van de nullijn, zijnde € 18.805,-. Dit samen maakt € 48.805,-. Overigens is het opheffen van de nullijn bij de kadernota niet door de raad vastgesteld (zie ook Blz. 21)

30 Blz. 57: budget kunsteducatie werd in de kadernota voor 2008 naar beneden bijgesteld. In deze begroting staat voor 2007 juist een hoger bedrag dan kennelijk verwacht en dat gaat in 2008 nog eens omhoog? In de vorige begroting gingen deze bedragen juist naar beneden. Hoe kan dit?

Het budget in de begroting 2008 is inclusief de mutaties die bij de actualisatie en nieuw beleid bij de kadernota zijn vastgesteld. Het is gebleken dat bij de toekomstige gebruikers van De Binding de gebruikerskosten nog niet zijn begroot. Dit is als wijziging voor de begroting 2008 opgenomen

Per saldo ziet het budget er voor de Muziekschool als volgt uit:


38 Blz. 81: in de kadernota wordt voor leefvoorziening gehandicapten wel een bedrag opgevoerd in nu in de begroting niet. Hoe kan dat?

De post Leefvoorziening gehandicapten valt nu onder de Wmo. Dit is bij de begroting 2008 overgeboekt naar de juiste beleidstaak. Dit heeft geen financiële gevolgen en verloopt budgettair neutraal.

39 Blz. 81: budget Wmo werd in de kadernota voor 2008-2011 verlaagd. Nu zien we dat het budget fors omhoog gaat, ook voor het lopend jaar. Hoe kan dat?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 21.

40 Blz. 81: waarom stijgt het budget ouderenbeleid?

Het subsidieverzoek van de Stichting Welzijn Ouderen valt hoger uit dan in de kadernota is opgenomen. Dit verschil is meegenomen op bladzijde 23. Zie ook vraag 15 van het CDA en vraag 4 van de PvdA.

41 Blz. 81: waarom steken wij 473.000 euro eigen middelen in kinderopvang?

Onder de beleidstaak kinderopvang valt ook het peuterspeelzaalwerk. De uitvoerende stichting ontvangt subsidie van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente op grond van de Wet Kinderopvang een aantal uitvoerende taken, zoals het verstrekken van vergoedingen aan gemeentelijke doelgroepouders, de handhaving van de kwaliteit van de kindercentra en het bijhouden van het register kindercentra. Hiermee gaan kosten gepaard.

42 Blz. 81: hoe kunnen de baten zo wisselen bij sport?

                   In 2007 en 2008 wordt nog rijkssubsidie ontvangen op basis van de stimuleringsregeling Breedtesport. Vanaf 2009 vervallen deze inkomsten. Tevens wordt het beeld enigszins vertekend door een afbetaling van een lening van SSL aan de gemeente in 2008. Deze is als baat opgenomen; echter staat hier een kapitaallast tegenover. Per saldo komt dit op nul uit.

43 Blz. 85: vanwaar de structurele daling van het budget inkomensvoorziening & bijstandverlening zelfstandigen t.o.v. de verwachting in de kadernota?

In de kadernota was het budget al naar beneden bijgesteld. Door structurele uitstroom ontvangen op dit moment nog slechts 5 personen een IOAZ c.q. IOAZ uitkering.

44 Blz. 85: vanwaar de structurele stijging van het budget bijzondere bijstand t.o.v. de kadernota?

In de kadernota was het budget bijzondere bijstand reeds verhoogd. Ten opzichte van de kadernota heeft dus geen verhoging plaatsgevonden.

45 Blz. 89: waarom sluit saldi kostenplaatsen niet op nul?

Bij de kadernota baseren we op de dan bekende gegevens een uurtarief voor de doorbelasting van uren. De afrondingsverschillen en mutaties daarna komen tot uiting in de post saldi kostenplaatsen.

46 Blz. 126:          hier wordt het te ontvangen dividend over 2005 genoemd. Wat is het dividend over 2006?

                   De prognose over 2006 bedraagt € 132.046.

algemeen: in de diverse programma’s worden dan wel en dan niet toevoegingen/onttrekkingen aan reserves gedaan. Waarom de ene keer wel en de andere keer niet? En hoe kan ik terugvinden welke reserves worden aangesproken? Bijlage 2 geeft hier niet in een oogopslag helderheid over.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van de beleidsnotitie reserves en voorzieningen of op basis van een afzonderlijk raadsbesluit. Uit de begroting blijkt niet welke reserve wordt aangesproken. In de volgende programmabegroting zullen wij dit inzicht wel verschaffen.