Reactie begroting 2008, 2e term.

Reactie begroting 2008, 2e term.

Onze reactie bestaat uit twee delen: eerst reageren we op de algemene beschouwingen van de andere fracties, daarna op de reactie van het college.

De fractie van Kleurrijk Langedijk meent nu al te kunnen stellen dat de begrotingstaakstelling 2007 maar ten dele is gerealiseerd en koppelt daaraan de conclusie dat dit het onvermogen weergeeft van het college om zijn taken naar behoren uit te voeren. De ChristenUnie vindt dit een erg voorbarige conclusie. Pas de eindejaarsnota werpt een eerste blik op de uitvoering over 2007 en een definitief oordeel is te geven bij de jaarrekening 2007.
We onderschrijven de positieve toon van uw fractie over de wijze van in- en uitvoering van de Wmo.

We delen de mening van het CDA dat ouders een opvoedende taak hebben die zij serieus moeten nemen, hoewel het feitelijk een overbodige opmerking is, want wie zou dit ontkennen? Interessant is dat het CDA vindt dat de overheid instrumenten moet hanteren om ouders aan te sporen om zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding en het gedrag van jongeren. Heeft het CDA voorbeelden van dergelijke instrumenten?
De ChristenUnie vindt, net als het CDA, de inzet van BOA’s het onderzoeken waard. Belangrijkste afweging hierbij is de vraag wat het ons op gaat leveren.

De PvdA pleit voor het loslaten van de nullijn voor de looncomponent van onze subsidiënten voor 2008. Gezien de ontwikkeling van het begrotingssaldo en de beperking tot de looncomponent delen wij die wens. Het is een mooi opstapje naar het volledig loslaten van de nullijn.
Ook de ChristenUnie heeft moeite met de onduidelijke voortgang van de uitkomsten van de Dorpsdebatten. Analyseer de gemaakte opmerkingen, voorzie dit van mogelijke oplossingen en een termijn. Dat maakt het proces volgbaar en controleerbaar en dat doet recht aan de inbreng van de bevolking. Daar gaat het uiteindelijk om.

Wij weten niet welke programmabegroting de VVD heeft gehad, maar de onze had niet de titel ‘Presteren kan niet zonder meer’.
De VVD vraagt aandacht voor de Nauertogt in relatie met de ontwikkeling van Mayersloot 2. De ChristenUnie denkt dat zij daarmee een terechte vraag stellen. Wellicht geeft het VVL helderheid hierover. Net als de ChristenUnie noemt de VVD milieubewustzijn en energiezuinig beleid voeren. We zijn benieuwd of de VVD ook concrete wensen heeft op dit gebied.

GroenLinks roept het college op alle door hen genoemde plannen uit te voeren. Dat zijn we van harte met hen eens. De formatie-uitbreiding leidt dan ook tot hooggespannen verwachtingen.
We delen de mening van GroenLinks over de gemeentelijke samenwerking. De ChristenUnie denkt ook dat Langedijk hierover een visie moet vormen. De op te stellen missie en visie van de gemeente Langedijk, waarvoor een werkgroep in het leven is geroepen, kan daar een belangrijke rol in spelen.

De fractie van Hart voor Langedijk/D66 wil 300.000 euro vrijmaken voor implementatie van de volgende zeven prestatievelden van de Wmo zodat dit zonder financiële hobbels kan worden uitgevoerd. Volgens de ChristenUnie wordt de raad betrokken bij het beleidsplan wat hiertoe ontwikkeld wordt. Dat is het moment om invloed aan te wenden en eventueel extra middelen beschikbaar te stellen.
Uw fractie wil een motie indienen over het meedoen aan de enquête ‘De staat van de gemeente’, in het najaar van 2008. De ChristenUnie meent dat de enquête dit najaar is gehouden. Over 2008 is op de website van ‘De staat van de Gemeente’ niets te vinden.

Groep de Graaf stelt dat we ons moeten realiseren dat er voor de Uitvalsweg geen alternatief is. Zij stellen voor maatregelen te nemen om ter plekke de leefbaarheid te verbeteren. Een sympathieke gedachte. We zijn benieuwd wat hierover in het VVL komt te staan.

Reactie college:

De reactie van het college op onze opmerkingen over de enquête ‘De staat van de Gemeente’ is vaag en aan de magere kant. Het college zelf voert deze enquête op als het instrument om de dienstverlening te verbeteren. Het is het college gevoeglijk bekend hoe belangrijk die dienstverlening gevonden wordt, zowel door de coalitie als de oppositie. Wij dienen hierover, samen met de coalitiepartijen, een motie in.

Klachten nemen toe en de afhandeling duurt te lang en bij vragen hierover verwijst u naar de klachtenverordening. De ChristenUnie is op de hoogte van die verordening. Het is aan u om er zorg voor te dragen dat de verordening goed wordt uitgevoerd. Dat baart ons zorgen. Mede gezien de komst van de wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Bewaken en tijdig verlengen van beslistermijnen zal de nodige aandacht moeten krijgen.

Bij gelegenheid zult u alert zijn op het afschaffen van regels zonder toegevoegde waarde. Dat klinkt niet als een gestructureerde aanpak. Juist dit probleem vraagt om een heldere, integrale visie. Er komt een plan van aanpak, maar wanneer? Wij dienen hierover, samen met de coalitiepartijen, een motie in.
We wijzen in dit verband op een publicatie van de Kamer van Koophandel over het reduceren van gemeentelijke administratieve lasten voor bedrijven. Daarnaast staat er op de website ‘minder regels meer service’ van de VNG een kant-en-klaar 10-stappenplan.

Het college heeft niet gereageerd op onze opmerking over het benutten van de mogelijkheden van het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid om nu al aandacht te geven aan de problematiek van drugsgebruik in ons dorp. We vernemen graag alsnog een reactie.

De beantwoording van onze vraag over Burgernet is helder. We hopen dat de olievlek zich snel verspreid.

We zijn blij dat ook het college de wens heeft de bevolking te betrekken bij het opstellen van de nota integrale veiligheid. Bij het onderdeel vaarbeleid vinden wij het belangrijk dat er gekeken wordt of de werkwijze van de gemeente Oostzaan ook in onze gemeente toegepast kan worden.

Activering van werkzoekenden staat op de agenda van de overlegvormen met het lokale bedrijfsleven. Daar zijn we blij mee. De optie aanbestedingbeleid en activering van werkzoekenden lijkt ons weinig reëel. De ChristenUnie dicht het college een belangrijke rol toe in het stimuleren van bedrijven tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiertoe hebben wij een initiatiefvoorstel in voorbereiding.

Het college gaat begin 2008 in het milieubeleidplan overwegen of het worden van een millenniumgemeente meerwaarde heeft voor Langedijk. Wij zijn van mening dat het worden van een millenniumgemeente geen meerwaarde hoeft te hebben voor Langedijk maar Langedijk voor de millenniumdoelen. Begin 2008 duurt de ChristenUnie te lang. We komen binnenkort met een initiatiefvoorstel.

In onze eerste termijn hebben wij het opstellen van een praktijkrichtlijn duurzaamheid genoemd. Het college is hier niet op ingegaan. We vernemen graag alsnog reactie.

Zoals al gesteld in onze eerste termijn vinden wij de prestaties op het gebied van milieu veel te mager. We wachten al weer erg lang op het milieubeleidsplan. Voorafgaand aan de presentatie van dit plan wordt al geroepen dat er beperkte beleidscapacititeit is. De ChristenUnie wil graag inzicht in de beperktheid van de capaciteit en de consequenties voor de formatie als we ervoor kiezen om milieubeleid meer aandacht te geven. Met andere woorden: wat is er nodig om gedegen milieubeleid te voeren en hoe kunnen we dat regelen met daarbij ook de mogelijkheden van uitbesteden en samenwerking in het achterhoofd. Wij dienen hiertoe samen met de PvdA een motie in.

Onze vraag over het wijzen van de bevolking op de website energielastverlager is onbeantwoord. De gemeente heeft een rol in de bewustwording van de bevolking als het gaat om energiebesparing. De ChristenUnie denkt dat het een kleine moeite is aandacht te vragen voor deze website via Langedijk informeert, de gemeentelijke website en wellicht ook via de jaarlijkse aanslag. Afhankelijk van de reactie van het college in tweede termijn dienen we hier een motie over in.

Tot slot betreuren wij het dat de motie verbonden partijen die onze fractie een jaar geleden bij de begrotingsbehandeling indiende nog steeds de status van beraden heeft. Het ministerie van BZK en het IPO hebben hier een brochure over uitgebracht. Bovendien staan op de website Finveen ook nog voor interessante voorbeelden. Wellicht kan gebruik maken van die brochure en die voorbeelden het proces van beraden versnellen.

We eindigen onze tweede termijn met de woorden uit de eerste termijn: laten we niet vergeten dat we elkaar nodig hebben. Winnen doe je nooit alleen.