Millenniumgemeente

De ChristenUnie en het CDA willen graag dat de gemeente Langedijk een Millenniumgemeente wordt en een bijdrage gaat leveren aan het behalen van de Millenniumdoelen van 2015.

Inleiding
Bij de behandeling van de begroting 2008 vroeg de ChristenUnie hoe het college dacht over Langedijk als Millenniumgemeente. Het college stelde dat men de meerwaarde voor Langedijk niet inzag. Nu kan het worden van een Millenniumgemeente meerwaarde hebben voor de gemeente zelf. Maar primair zit de meerwaarde in de bijdrage die de gemeente kan leveren aan het behalen van de Millenniumdoelen. De fractie van de ChristenUnie heeft bij de behandeling van de begroting 2008 in tweede termijn laten weten met een initiatiefvoorstel te komen over dit onderwerp.

Het CDA vindt het eveneens belangrijk dat de gemeente Langedijk de Millenniumdoelen ondersteunt en zijn medeontwerper en -indiener van dit initiatiefvoorstel.

Millenniumdoelen
In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bijeen voor de millenniumtop. Men sprak af gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS. Daarnaast moet de toegang tot onderwijs, gezondheid en schoon drinkwater verbeteren. Dit heeft geleid tot het opstellen van acht Millenniumdoelen die in 2015 gehaald moeten zijn.

De acht Millenniumdoelen zijn:
1)    Extreme armoede en honger zijn uitgebannen
2)    Alle jongens en meisjes gaan naar school
3)    Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
4)    Kindersterfte is sterk afgenomen
5)    Minder vrouwen sterven door zwangerschap
6)    De verspreiding van ziektes als AIDS en malarie is gestopt
7)    Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
8)    Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

Wat heeft de gemeente daarmee te maken
Alle regeringen, dus ook de Nederlandse, hebben zich in 2000 verbonden aan de Millenniumdoelen. Ook op lokaal niveau is het mogelijk een bijdrage te leveren aan het behalen van de Millenniumdoelen. Veel van de te bereiken doelen zijn specifiek gericht  op ontwikkelingslanden. Toch kunnen we ook in Langedijk een steentje bijdragen aan het behalen van deze doelen. Via sommige beleidsregels en activiteiten zijn we daar al mee bezig. Dat gebeurt waarschijnlijk zonder dat we ons er van bewust zijn. We hebben ons tot op heden namelijk nog niet in de Millenniumdoelen verdiept. Ook onder de bevolking hebben de Millenniumdoelen waarschijnlijk nog maar beperkte bekendheid. Toch zullen er ook onder de bevolking al activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan het behalen van de doelen. Het is belangrijk dat we alle activiteiten op een rijtje zetten en bekijken wat we in Langedijk nog meer kunnen doen om bij te dragen aan het verwezenlijken van de Millenniumdoelen.

Waarom dit initiatiefvoorstel
Wereldwijd verdienen kwetsbare groepen aandacht. Nog steeds zijn er meer dan één miljard mensen die minder dan1 euro per dag hebben om van te leven.
Kofi Annan, de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft erop gewezen dat de steun en inzet van gemeenten en gemeenschappen onmisbaar is bij het behalen van de Millenniumdoelen.
Samen voor elkaar hoeft niet door grenzen beperkt te worden. Wij voelen ons, over landsgrenzen heen, verantwoordelijk voor het welbevinden van onze medemens. Daarom verdienen de acht Millenniumdoelen onze steun.

Dit initiatiefvoorstel heeft tot doel het versterken van de lokale betrokkenheid bij de millenniumdoelen. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

-    Kies ervoor Millenniumgemeente te zijn
-    Kies voor duurzame inkoop
-    Kies voor duurzame spaarrekeningen, beleggingsrekeningen en verzekeringen
-    Geef prioriteit aan milieu- en klimaatbeleid
-    Zorg voor gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen
-    Zoek mogelijkheden om kennis over te dragen aan gemeenten in ontwikkelingslanden
-    Informeer de bevolking over de gemeentelijke betrokkenheid bij de Millenniumdoelen
-    Plaats een item over de Millenniumdoelen op de website
-    Zet eigen activiteiten en resultaten op een rij
-    Zoek samenwerking met scholen en bedrijfsleven


Hoe te realiseren
Het realiseren van deze zaken hoeft niet in een keer en ook niet door de gemeente Langedijk alleen. De ChristenUnie en het CDA zien hiervoor mogelijkheden in de oprichting van een Comité van aanbeveling en de benoeming van een millenniumambassadeur. Een dergelijk comité kan de schakel zijn tussen de raad en de bevolking en kan bijvoorbeeld initiatieven uit de bevolking, die bijdragen aan het behalen van de millenniumdoelen, ondersteunen en aanbevelen bij de gemeente. In het bijzonder denken wij aan inwoners die affectie met en ervaring hebben op terreinen die nauw samenhangen met de acht te realiseren doelstellingen. Daarmee bereiken we dat het initiatief en de verantwoordelijkheid mede bij onze inwoners liggen.
De millenniumambassadeur kan een belangrijke taak vervullen bij de PR rond de initiatieven die ontplooit gaan worden en bij de advisering en informatieverstrekking.

De fracties van de ChristenUnie en het CDA stellen de raad van Langedijk voor in te stemmen met de volgende besluiten:

 • De raad van de gemeente Langedijk roept het college op onze gemeente aan te melden als officiële Millenniumgemeente.
 • Er wordt een Comité van aanbeveling ingesteld met als doel een bijdrage leveren aan het behalen van de Millenniumdoelen door zowel de gemeente als de bevolking.
 • Het Comité
  • bestaat in ieder geval uit een vertegenwoordiging van inwoners, bedrijfsleven  ambtenarenapparaat en de gemeenteraad van Langedijk.
  • inventariseert welke bestaande activiteiten, zowel gemeentelijk als maatschappelijk, gekoppeld kunnen worden aan de Millenniumdoelen
  • geeft adviezen en ontplooit initiatieven met o.a. inwoners, maatschappelijk middenveld, scholen, bedrijfsleven, raad en college
  • benoemt een Millenniumambassadeur
 • Het Comité wordt voorgezeten door een lid van de gemeenteraad om de activiteiten te begeleiden en het contact met de raad te onderhouden.
 • De samenstelling van het Comité wordt geregeld door een drietal hiertoe aangewezen raadsleden. Het raadslid dat het Comité zal voorzitten maakt deel uit van dit drietal.


April 2008

Erica van As
Fractievoorzitter ChristenUnie


Willemien Koning
Fractievoorzitter CDA