Startnotitie deregulering

Aanleiding
In forum 1 van de raadsavond van 25 maart heeft het college via ingekomen stuk 9 de raad in kennis gesteld van het ingenomen standpunt inzake vermindering van regelgeving. Binnen het forum waren hierover van diverse fracties vragen. Tevens was er een vrijwel forumbreed verzoek om het stuk te agenderen voor forum 1. Afgesproken is dat de fractie van de ChristenUnie een startnotitie zou maken.

Probleemstelling
In het coalitieakkoord en het collegeprogramma is aangegeven dat deregulering belangrijk is. Regels zijn goed, maar onnodige regels of regels die niet effectief of efficiënt zijn moeten worden geschrapt c.q. aangepast. Dit streven wordt ook vanuit het rijk onderstreept en in overleg met de gemeenten is dat als belangrijk punt overeengekomen. Onnodige regels vergroten de kloof tussen de gemeente en de burgers en bedrijven en leiden tot onnodige kosten en inzet van capaciteit die ook anders ingezet kan worden. Bij de begrotingsbehandeling van 8 november is daarom een motie ingediend die nog eens het belang en de urgentie van dit punt aangaf.

Het college heeft onlangs een voorstel gemaakt over dit belangrijke punt. Hierin neemt het college het standpunt in dat deregulering pragmatisch dient te worden aangepakt. Uitgewerkt betekent dit dat, daar waar men tegen regelgeving aanloopt die vereenvoudigd dan wel geschrapt kan worden, men dat zal doen. Wij achten dit een wel hele magere benadering van het belangrijke onderwerp deregulering. Daarbij komt dat de aanpak van deze beperkte benadering ook niet wordt toegelicht. Hierdoor is het monitoren en rapporteren van behaalde resultaten volgens ons ondoenlijk.

Weging argumenten college
a.    Motivatie college.
De motivatie van voorstel waarop het college zijn standpunt baseert wordt hoofdzakelijk gevormd door negatieve aspecten:
-    de reorganisatie die nog niet is afgerond
-    financiële bezwaren en
-    tijd die vrijgemaakt dient te worden.

Bovendien is het voorstel toegespitst op de voucherregeling, een subsidieregeling die door het Rijk met het oog op deregulering beschikbaar is gesteld. Andere mogelijkheden worden buiten beschouwing gelaten.

b.    Beoordeling motivatie
Op geen enkele manier wordt er aandacht gegeven aan de voordelen die deregulering voor organisatie, bevolking en bedrijfsleven met zich kan brengen. Met andere woorden: nadelen genoeg, voordelen die daartegenover zouden kunnen staan, niet alleen voor burgers en bedrijven, maar ook voor het gemeentelijk apparaat, blijven onderbelicht:

  • Deregulering kan juist een impuls zijn om de publieke dienstverlening te verbeteren. Een beperkte pragmatische aanpak kan onzes inziens nooit leiden tot het gewenste, structurele resultaat. Alleen al vanwege het feit dat er geen prioriteiten gesteld kunnen worden. De voorgestelde aanpak van het college zal ook tijd vergen, tijd waarvan we de structurele resultaten maar af moeten wachten. Nog afgezien van het feit wat de leidraad is bij de pragmatische aanpak: de last die de regel met zich brengt voor de gemeente of juist de last voor de ‘klant’? Welke vrijheid heeft de behandeld ambtenaar? Wordt er een eenduidige werkwijze voorgesteld die door alle ambtenaren gehanteerd gaat worden?
  • De reorganisatie kan ook als argument aangevoerd worden om juist wel met een plan van aanpak te gaan werken. Deregulering vraagt om een structuur- en cultuuromslag. Dat wil zeggen een andere manier van werken en denken. Beide zaken zouden juist goed gekoppeld kunnen worden. Deregulering kan ook capaciteit vrijmaken wanneer bijvoorbeeld bepaalde vergunningen niet meer hoeven worden aangevraagd.
  • Dat geldt ook voor het financiële argument. De kosten nu kunnen leiden tot minder uitgaven later.
  • De andere mogelijkheden die buiten beschouwing zijn gelaten zijn die van de VNG: minder regels meer service en die van de Taskforce Regelgeving. Ook zijn er in het land al hele goede voorbeelden van deregulering.


Oordeel
De fracties van de ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD betreuren deze opstelling en het door het college ingenomen standpunt. Er wordt onvoldoende recht gedaan aan het coalitieakkoord met daaraan gekoppeld het collegeprogramma en aan de motie ingediend bij de begrotingsbehandeling van 8 november 2007. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een plan van aanpak moet worden opgesteld om op zo kort mogelijke termijn te realiseren dat onnodige regels of regels die niet efficiënt zijn worden geschrapt c.q. aangepast. Wij kunnen daarom geen genoegen nemen met het collegestandpunt inzake deregulering. Wij verwachten alsnog uitvoering van de motie. Kleurrijk Langedijk heeft aangegeven dat zij dit standpunt ondersteunt en eveneens voorstander is van een plan van aanpak voor deregulering.
We zien uit naar de behandeling van dit onderwerp in één van de komende fora.

Voorstel
Wij stellen voor dat het college met een nieuw voorstel komt waarmee op een SMART-manier wordt aangegeven hoe de deregulering binnen Langedijk vorm gaat krijgen. Daarbij moeten naast de effecten voor het ambtelijk apparaat ook de effecten voor de inwoners en bedrijven van Langedijk worden aangegeven.