Motie Regelgeving

Motie

De raad van Langedijk in vergadering bijeen op 8 november 2007, sprekend over de programmabegroting 2008

Overwegende dat:

  • volgens het collegeprogramma klantgerichtheid, open, efficiënt, rechtvaardig, resultaat- en samenwerkingsgericht zaken zijn die voorop staan in de dienstverlening van Langedijk
  • vermindering en vereenvoudiging van regelgeving hiertoe een concrete maatregel is
  • het tot nu toe voor de raad niet inzichtelijk is hoe het college deze maatregel gestalte geeft
  • er vanuit de VNG voldoende handvatten zijn om vermindering en vereenvoudiging van regelgeving gestalte te geven
  • er een plan van aanpak vermindering regelgeving is toegezegd voor 2008
  • dit in onze ogen een te rekkelijke termijn is

Dragen het college op:

  • binnen drie maanden te komen met een analyse van door het college onderkende overbodige en te vereenvoudigen regels, voorzien van een plan van aanpak

En gaan over tot de orde van de dag

Namens het CDA,                                                                Namens de ChristenUnie,
Willemien Koning-Hoeve,                                                     Erica van As,
Fractievoorzitter                                                                  fractievoorzitter


Namens de PvdA                                                                 Namens de VVD,
Frits Westerkamp,                                                                Siem Groot,
Fractievoorzitter                                                                    fractievoorzitter