Motie afvalstoffenheffing

De raad van Langedijk in vergadering bijeen op 22 april 2008,

Overwegende dat:

  • de gemeente Langedijk beleid hanteert dat geen verrekening van afvalstoffenheffing plaatsvindt indien een meerpersoonshuishouden gedurende het belastingjaar een eenpersoonshuishouden wordt 
  • in tenminste één andere belastingverordening wel een mogelijkheid tot verrekening is opgenomen
  • de fracties van het CDA, de ChristenUnie, PvdA, VVD, HvL/D66 en GroenLinks het onrechtvaardig vinden dat belasting betaald moet worden zonder dat daar een gebruik tegenover staat

Verzoeken het college:

  1. te onderzoeken of de huidige verordening  ruimte biedt tot het verrekenen van de afvalstoffenheffing naar een eenpersoonshuishouden indien de belastingplicht voor een meerpersoonshuishouden vervalt en vice versa
  2. indien de huidige verordening die mogelijkheid niet biedt, de verordening dusdanig aan te passen dat verrekening mogelijk wordt gemaakt de dusdanige gewijzigde verordening, indien mogelijk, met terugwerkende kracht tot 1 januari van huidige belastingjaar door de raad te laten vaststellen
  3. belanghebbenden op de hoogte te stellen van de mogelijkheid van verrekening van afvalstoffenheffing en de wijze waarop die verrekening verkregen kan worden

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens het CDA,                        Namens de ChristenUnie,
Willemien Koning-Hoeve,              Erica van As,
Fractievoorzitter                           Fractievoorzitter


Namens de PvdA,                        Namens de VVD,
Frits Westerkamp,                       Siem Groot,
Fractievoorzitter                           Fractievoorzitter


Namens HvL/D66,                        Namens GroenLinks,
Jan Stam,                                   Klaas Zwart,
Fractievoorzitter                           Fractievoorzitter