Motie prestatieafspraken energiebesparing WBC

Motie prestatieafspraken energiebesparing WBC

Motie 3

De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 18 juni 2008, sprekend over de kadernota 2008-2012

Overwegende dat:

  • ongeveer 30 tot 50 procent van de CO²-emissies vrij komt uit woningen
  • daar besparing van CO²-emissie te behalen valt
  • de woningbouwcorporaties daar een belangrijk rol in spelen gezien het beheer van een grote woningvoorraad
  • er in de gemaakte prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie geen afspraken zijn opgenomen die gaan over energiebesparende maatregelen in de bestaande woningvoorraad


Verzoekt het college:

  • in overleg te gaan met de woningbouwcorporaties om te komen tot prestatieafspraken over energiebesparende maatregelen in hun bestaande woningvoorraad

En gaat over tot de orde van de dag.

Erica van As,
Fractievoorzitter