Motie dividend NUON

Motie dividend NUON

Motie 2

De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 18 juni 2008, sprekend over de kadernota 2008-2012

Overwegende dat:

  • het dividend wat de gemeente jaarlijks van NUON ontvangt als algemeen dekkingsmiddel wordt gebruikt
  • de gemeente Langedijk energiebeleid wil opstellen met doel energiebesparing
  • er een duidelijke relatie bestaat tussen de NUON en energiebesparing

Besluit:

  • het jaarlijks te ontvangen dividend van NUON voortaan te reserveren voor energiebeleid


En gaat over tot de orde van de dag.

Erica van As,
Fractievoorzitter