Motie - welstandsnota

Motie - welstandsnota

Motie 1

De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 18 juni 2008, sprekend over de kadernota 2008-2012

Overwegende dat:

  • de welstandnota toe is aan herziening
  • voorafgaand aan die herziening evaluatie van het huidige beleid gewenst is
  • de evaluatie deel uit maakt van de integrale herziening
  • de uitkomsten van die evaluatie bepalend zijn voor de beslissing de welstandsnota integraal te herzien

Besluit:

  • eerst de uitkomsten van de evaluatie van het welstandsbeleid te bespreken alvorens over te gaan tot integrale herziening van de welstandsnota

En gaat over tot de orde van de dag.

Erica van As,
Fractievoorzitter