Verlenen kapvergunning/sloop bibliotheek NS

College van B&W gemeente Langedijk
Postbus 15
1723 ZG Zuid-Scharwoude

Betreft: schriftelijke vragen verlenen kapvergunning/sloop bibliotheek NS

Datum: 10 september 2008

Geacht college,

De fractie ontving een brief, gedateerd 25 augustus 2008, van verontruste bewoners van de Voorburggracht, ter hoogte van de oude bibliotheek, en de Boomgaard. Zij schreven deze brief naar aanleiding van de aanvraag voor een kapvergunning (aanvraag gepubliceerd in Langedijk informeert van 20 augustus) voor 14 bomen aan de Voorburggracht nabij perceel oude bibliotheek. De kap is nodig vanwege de aanleg van een bergbezinkbassin (vergunning verleend op 20 augustus 2008). Deze informatie hebben wij van de bewoners. Toen wij op 2 september de aanvraag voor de kapvergunning wilden inzien, bleek deze niet ter inzage te liggen in de informatieruimte van het gemeentehuis. Dit terwijl de termijn voor inzage van twee weken nog niet verstreken was. Wat ons ook verbaasd is dat briefschrijver in reactie op genoemde brief, een brief van de bezwarencommissie, gedateerd 4 september, heeft ontvangen over het in behandeling nemen van zijn bezwaar tegen verleende kapvergunning. Dit terwijl er nog helemaal geen vergunning verleend is.

Wij begrijpen nut en noodzaak van de aanleg van een bergbezinkbassin. Wij begrijpen alleen niet dat er niet gekeken lijkt te zijn naar een dusdanige plaatsing van het bassin dat de bomen gespaard kunnen worden. Een bezoek ter plaatse leert dat die mogelijkheid er wel lijkt te zijn. Wel moet er dan duidelijkheid zijn over de stand van het grondwaterpeil en eventuele gevolgen hiervan voor de fundering van de huizen ter plaatse.

Niet alleen bovengenoemde bomen zouden gekapt moeten worden, ook de bomen ten westen van de Aldi. De vergunning hiervoor dateert van 10 juli 2008. Dat houdt in de termijn om bezwaar in te dienen tegen deze verleende vergunning afliep op 22 augustus. Echter, de publicatie van deze verleende vergunning vond pas plaats in Langedijk informeert van 20 augustus 2008. Door omwonenden is wel gereageerd op de publicatie van de aanvraag van de vergunning. Daar is tot op heden, behoudens een telefonische verontschuldiging door de afdeling communicatie dat de beantwoording lang op zich liet wachten, niet op gereageerd.

Er is bezwaar ingediend tegen de verleende vergunning. De kap heeft inmiddels plaatsgevonden op 1 september 2008. De fractie is zich ervan bewust dat een ingediend bezwaar de werking van het besluit niet schorst. Formeel gezien mocht er gekapt worden. Echter, moreel gezien lijkt dit op onbehoorlijk bestuur: belanghebbende lezen de verlening op 20 augustus en verkeren in de begrijpelijke veronderstelling dat er dan nog zes weken de tijd is om bezwaar te maken. Men realiseert zich niet, en ook dat is begrijpelijk, dat de termijn van zes weken al begint te lopen een dag na de vergunningverlening: de datum die voor de vermelding staat.

Een dergelijke werkwijze is niet bevorderlijk voor het vertrouwen van mensen in de overheid. Wij kunnen de vrees van de omwonenden dan ook begrijpen dat zij huiverig zijn voor eenzelfde verloop van de vergunningverlening en de publicatie daarvan voor de kap van de 14 bomen die nu is aangevraagd.

Een derde punt wat in dit gedeelte van Langedijk speelt, is de sloop van de bibliotheek. Omwonenden zijn in deze geïnformeerd en betrokken geweest. Maar er zou sprake zijn van toezeggingen waarvan onduidelijk is, of en wanneer deze worden nagekomen. Deze toezeggingen houden verband met het voorlopig met gras inzaaien van het terrein en het informeren van omwonenden over de verdere invulling van het terrein.

De ChristenUnie vindt dat er zorgvuldig moet worden omgesprongen met de belangen van de omwonenden ter plaatse en het nog aanwezige groen van dit stukje Langedijk.

Alles overwegende achten wij het noodzakelijk de volgende vragen te stellen:

1.    Bent u bekend met de brief van 25 augustus 2008 namens de bewoners Dijkstra, Groen, Kooistra, en De Keijzer?
2.    Wat is de verklaring voor het feit dat deze brief, blijkens een brief van de bezwarencommissie van 4 september, in handen is gesteld van die bezwarencommissie, aangemerkt als bezwaar tegen verlenen kapvergunning, terwijl deze vergunning nog niet verleend is?
3.    Wat is de verklaring voor het feit dat de aanvraag voor de kapvergunning op 2 september niet ter inzage lag in de informatieruimte van het gemeentehuis?
4.    Is het mogelijk om het bergbezinkbassin op een dusdanige manier in te plaatsen zodat de bomen gespaard kunnen blijven?
5.    Zo nee, waarom niet?
6.    Zo ja, bent u bereid de situering van het bassin dusdanig aan te passen dat de bomen gespaard kunnen worden?
7.    Mocht een dergelijke situering onmogelijk zijn, kunnen wij er dan op rekenen dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de publicatie van de dan benodigde kapvergunning en de daarbij behorende bezwaartermijn?
8.    Mogen wij erop rekenen dat als er vergunning verleend wordt voor de kap van de 14 bomen, dit vergezeld gaat met voorschriften voor herplant zoals beschreven in artikel 4.5.5. lid 1 APV?
9.    Bent u bereid de situering van het bassin en de aanleg ervan in zorgvuldig overleg met de omwonenden te laten plaatsvinden?
10.    Welke gevolgen heeft de aanleg van het bassin voor het grondwaterpeil en daaruit volgend voor de fundering van de huizen ter plaatse?
11.    Wat is de verklaring voor het feit dat de verleende kapvergunning voor de kap van de bomen ten westen van de Aldi pas op 20 augustus is gepubliceerd?
12.    Bent u het met ons eens dat een dusdanige late publicatie belanghebbenden wel erg weinig tijd laat om hun recht van bezwaar maken te effectueren?
13.    Kunt u begrijpen dat een dergelijke gang van zaken gevoelens van onbehoorlijk bestuur oproept die de gemeente moreel onwaardig zouden moeten zijn en wat is uw gevoelen daarbij?
14.    Zijn er aan de vergunning voor de kap van de bomen ten westen van de Aldi voorschriften verbonden voor de herplant van bomen, zoals beschreven in artikel 4.5.5. lid 1 APV?
15.    Wat is de reden dat op een reactie van omwonenden op de publicatie van de aanvraag voor de kapvergunning van de bomen ten westen van de Aldi, tot op heden niet is gereageerd?
16.    Welke toezeggingen zijn er door de gemeente gedaan rondom de sloop van de bibliotheek?
17.    Bent u bereid die gedane toezeggingen na te komen en de omwonenden hierover te informeren?

De ChristenUnie ziet de mondelinge beantwoording van deze vragen in de raad van 23 september met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Erica van As
Fractievoorzitter ChristenUnie

cc. raadsleden