Motie Burgerinitiatief

Motie

De raad, in vergadering bijeen op 14 oktober 2008,

Kennis genomen hebbend van:

- het verslag van de commissie AZF van 10 oktober 2007 aangaande de behandeling van het burgerinitiatief Planken inzake de klachtenverordening 1999 van de gemeente Langedijk

Constaterende dat:

- er nog geen uitvoering is gegeven aan de uitkomst van de behandeling van het burgerinitiatief en het burgerinitiatief daarmee dus nog niet is afgehandeld

Van mening zijnde dat:

- afhandeling van het burgerinitiatief gewenst is

Verzoekt het College:

- uitvoering te geven aan het burgerinitiatief Planken inzake de klachtenverordening 1999 conform de door de commissie AZF getrokken conclusie de klachtenverordening tegen het licht te houden, daarbij het genoemde burgerinitiatief als basis te gebruiken en de verordening op de commissie bezwaarschriften te betrekken

- de raad voor het einde van dit jaar te informeren over de bevindingen hiervan

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA,                                        ChristenUnie,
Willemien Koning-Hoeve,            Erica van As,
Fractievoorzitter                         Fractievoorzitter


PvdA,                                        Namens de VVD,
Frits Westerkamp,                      Piet Beers,
Fractievoorzitter                          Fractievoorzitter