Motie afvalstoffenheffing

Motie Afvalstoffenheffing

Motie

De raad van Langedijk in vergadering bijeen op 14 oktober 2008,

Constaterende dat:

-    de gemeente Langedijk beleid hanteert dat geen verrekening van afvalstoffenheffing plaatsvindt indien een meerpersoonshuishouden gedurende het belastingjaar een eenpersoonshuishouden wordt
-    in ten minste één andere belastingverordening wel een mogelijkheid tot verrekening is opgenomen

Overwegende dat:

-    de fracties van het CDA, de ChristenUnie, PvdA, VVD, HvL/D66 en GroenLinks het onrechtvaardig vinden dat belasting betaald moet worden zonder dat daar een gebruik tegenover staat

Verzoeken het college:

1)    - hoofdstuk II van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten vanaf 2009 te wijzigen zodat het mogelijk wordt verrekening te laten plaatsvinden van de afvalstoffenheffing naar een eenpersoonshuishouden indien de belastingplicht voor een meerpersoonshuishouden vervalt en vice versa.


2)    - belanghebbenden op de hoogte te stellen van de mogelijkheid van verrekening van afvalstoffenheffing en de wijze waarop die verrekening verkregen kan worden

En gaan over tot de orde van de dag.


Namens het CDA,                        Namens de ChristenUnie,
Willemien Koning-Hoeve,              Erica van As,
Fractievoorzitter                           Fractievoorzitter


Namens de PvdA,                        Namens de VVD,
Frits Westerkamp,                       Piet Beers,
Fractievoorzitter                           Fractievoorzitter


Namens HvL/D66,                        Namens GroenLinks,
Jan Stam,                                   Klaas Zwart,
Fractievoorzitter                           Fractievoorzitter