Financieel overzicht

Overzicht 2015 - 2016

Balans en staat van baten en lasten over 2016 ChristenUnie Langedijk
Staat van baten en lasten 2016 2015
Baten
Giften periodiek         385,00          420,00 
Giften verkiezingen -    -
totaal giften         385,00          420,00 
Afdracht landelijk verband         548,49          618,86 
Totaal baten € 993,49 € 1.038,86
Lasten
Huur -   
Advertenties - 240,67 
kosten betaalverkeer 130,33  122,74 
kosten verkiezingen - 13,80
kruisposten 175,86 -
totaal lasten         306,19  377,21
Saldo van baten en lasten € 627,30 € 661,65
balans per 31 december 2016
Debet 31-12-2016 31-12-2015
Nog te ontvangen  -  -
bank 2648,06 2020,76 
     
Totaal € 2.020,76 € 1.359,11
Credit  31-12-2016  31-12-2015 
reserve 2648,06  2020,76
nog te betalen
     
 Totaal € 2648,06  € 2020,76