Verkiezingsprogramma

Programma 2006-2010


VERKIEZINGSPROGRAMMA 
2006
2010

Inhoud

Voorwoord :      Van IK naar SAMEN
Speerpunt 1 :    Samenwerking tussen burgers en overheid
Speerpunt 2 :    Samen leven
Speerpunt 3 :    Samen zorgen
Speerpunt 4 :    Samenleven, ook met de natuur
Speerpunt 5 :    Samen met levensovertuigingen
Speerpunt 6 :    Kunst en cultuur bindt mensen samen
Speerpunt 7 :    Economie, samen winnen 
Tot slot :          Samen werken aan een fijne gemeente


Samen werken aan een actieve en betrokken samenleving.

Op dinsdag 7 maart 2006 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Als inwoner van Langedijk heeft u het op die dag voor het zeggen. Welke koers moet onze gemeente varen in de periode 2006 tot 2010? Daaraan kunt u bij de gemeenteraadsverkiezingen een beslissende richting geven. Hieronder legt de ChristenUnie uit wat naar haar overtuiging die richting moet zijn en wat de ChristenUnie met uw stem hoopt te gaan doen, in de gemeenteraad en daarbuiten.

Samenleven
Mensen zijn geen eilandjes. Zij staan niet op zichzelf. Zij functioneren pas goed sámen met anderen. Pas in het samenleven en samenwerken komen mensen echt tot hun recht. Dat besef is in onze maatschappij op de achtergrond geraakt.

De ChristenUnie vindt het de hoogste tijd om de eenzijdige gerichtheid op het individu in te ruilen voor een visie waarin relaties tussen mensen en groepen van mensen centraal staan.

Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Met ‘naaste’ bedoelen wij niet alleen familie, vrienden of buren, maar iedereen met wie we in aanraking komen.

Een samenhangende samenleving wordt gedragen door goede relaties tussen mensen in gezin of buurt, maar ook tussen werkgever en werknemer, politici en burgers, zorgverlener en zorgvrager en mens en natuur.

Vanuit die overtuiging wil de ChristenUnie werken aan een waardevolle samenleving. Dat kan zij echter nooit alleen.

Samenwerken
Veel burgers zijn zeer actief, in verenigingen, wijken, kerken en noem maar op. Dat is heel goed en belangrijk en moet verder versterkt worden. Juist door samen actief te zijn en door samen verantwoordelijkheid te nemen vormen we een samenleving. De ChristenUnie wil daarom inzetten op samenwerking. Samen met mensen uit onder meer buurten, bedrijven, welzijnsorganisaties, verenigingen en kerken willen wij actief en betrokken werken aan een leefbare gemeente.

Wij zullen ons sterk maken voor gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid. In eerste instantie zal dat moeten gebeuren tussen mensen en organisaties onderling (met organisaties bedoelen we verenigingen, stichtingen, kerken, bedrijven, etc.). Maar ook de gemeentelijke overheid kan en moet daar verantwoordelijkheid in nemen. Bij voorkeur zal zij alleen de noodzakelijke randvoorwaarden stellen, maar soms zal de gemeente het initiatief moeten nemen en/of actief moeten meehelpen. In alle gevallen zal de overheid zich dienstbaar moeten opstellen.

Deze visie willen we vertalen in een samenhangend beleid met oog voor de menselijke maat, de menselijke waardigheid en goede onderlinge relaties, op zoveel mogelijk beleidsterreinen.

Dit is in een notendop de visie van de ChristenUnie op Langedijk voor de komende jaren. Hier gaat de ChristenUnie aan werken. Door op ons te stemmen helpt u mee om deze visie werkelijkheid te laten worden. Hoe de ChristenUnie dit concreet wil bereiken leest u hieronder.

inhoud


SPEERPUNTEN


Speerpunt 1: 

Samenwerking tussen burgers en overheid

 

Trends en ontwikkelingen
Onder meer om de afstand tussen burger en overheid te verkleinen is in 2002 het stelsel van dualisering van het gemeentebestuur ingevoerd. Ook met het plan voor een gekozen burgemeester wilde men de burger meer bij de gemeentepolitiek betrekken. De ChristenUnie denkt dat het probleem dieper ligt. De oplossing ligt niet in structuurverandering, maar in een cultuurverandering. De overheid moet daadwerkelijk dichter bij de burger gaan staan. Beleid moet aansluiten bij wat er leeft.

Met het programma ‘Andere Overheid’ wil de overheid zich beperken tot wat haar kerntaken zijn en deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Tegelijkertijd wil zij burgers meer mogelijkheden geven om naar eigen inzicht en met minder directe overheidsinmenging hun leven in te richten. Dit programma heeft nog te weinig concrete resultaten opgeleverd. Bovendien mag het hoofddoel niet ‘bezuinigen’ zijn. De burgers, individueel en georganiseerd, zullen juist met extra middelen geholpen moeten worden meer zelf te doen en minder op de overheid te leunen.

Naast een efficiënte en betrouwbare overheid, dienen de mensen echter ook aangesproken te worden op hun burgerschap.

De ChristenUnie wil een keer brengen in het idee dat burgers bij de overheid alleen hun recht halen zonder zelf een positieve bijdrage aan de samenleving te willen geven. Burgers zijn niet alleen consumenten, maar ook producenten van een bloeiende gemeente.

 

Visie van de ChristenUnie
In een goed functionerende gemeente is er een gezonde samenwerking tussen een dienstbare overheid en een verantwoordelijke samenleving.

De gemeentelijke overheid geeft veel verantwoordelijkheid aan burgers, organisaties en bedrijven. De gemeente blijft altijd beschikbaar en betrokken. De gemeente ondersteunt waar nodig. De gemeenteraad stelt kaders en controleert op hoofdlijnen.

Rol van de overheid / rol van de samenleving
Wie waarvoor verantwoordelijk?

De gemeentelijke organisatie zoals wij die voor ogen hebben is niet onberekenbaar, bureaucratisch, afstandelijk en op zichzelf gericht, maar betrouwbaar, dicht bij de mensen en dienstbaar.

Raadsleden moeten werken aan een goede aansluiting van het beleid bij de behoeften van de burgers. Daarvoor moeten ze regelmatig met hen in gesprek zijn. Burgemeester, wethouders én ambtenaren moeten voor de juiste uitvoering van het beleid ook goed voeling houden met de bevolking.

Een dienstbare overheid zoekt biedt de bevolking waar mogelijk de ruimte om te participeren en weet intussen goed waar haar eigen verantwoordelijkheden liggen. Zo'n overheid geeft vertrouwen, want wie vertrouwen wil krijgen, moet vertrouwen geven en betrouwbaar zijn.

Een niet te onderschatten aspect is de vergadercultuur van onze gemeente. Na de invoering van het dualistisch systeem is de vergadertijd toegenomen. Dit stoot burgers af om de politiek te volgen. Er moet gezocht worden naar een ander vergadermodel en een goede vergaderdiscipline.

Als het aan de ChristenUnie ligt erkent de overheid dat ze in de verzorgingsstaat teveel taken naar zich toe heeft getrokken en helpt zij de samenleving vervolgens om de verantwoordelijkheden die daar thuis horen weer op te pakken. Dat is duidelijk wat anders dan verantwoordelijkheden over de schutting van de samenleving gooien. De overheid kan (tijdelijk) hulp bieden in de vorm van tijd, geld, expertise en beleid. Dat beleid moet richting en ruimte geven. Aanmoedigen in plaats van ontmoedigen. Hoofdlijnen in plaats van details. Zoeken naar de beste vorm van samenwerken.

Een dienstbare overheid beschermt en faciliteert. Zij werkt samen met de burgers aan een goede en veilige samenleving.

Heldere normen, rechtvaardige overheid
De overheid die de ChristenUnie voor ogen heeft is de initiator en handhaver van publieke gerechtigheid. In onze gemeente moet het veilig leven, wonen en werken zijn. Duidelijkheid over normen gecombineerd met consequente handhaving is belangrijk. Het negeren en overschrijden van normen worden aangepakt. Maatwerk (binnen duidelijke kaders) is dan een middel voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid en niet een teken van willekeur. Sancties moeten redelijk zijn. Ook straffen is maatwerk.

Voor de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van het gedogen van drugshandel, coffeeshops, illegale prostitutie en situaties die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. In Langedijk bestaat een nul-beleid met betrekking tot het vestigen van bordelen en coffeeshops. Het gokken wordt niet gestimuleerd. Dit standpunt willen we in de komende raadsperiode zo handhaven. Escortservices mogen wat ons betreft niet worden toegestaan.

Ook pornografie is een ernstige aantasting van menselijke waardigheid en van goede relaties. De ChristenUnie vindt dat uitingen van pornografie ontoelaatbaar. De gemeente zal hier dan ook tegen moeten optreden.

Het goede voorbeeld
Bij de relationele benadering van politiek en samenleving die de ChristenUnie voorstaat, moet de overheid zelf het goede voorbeeld geven.

Het is noodzakelijk om bewust de burgers op te zoeken en daar input voor het beleid vandaan te halen. Contacten, netwerken, relaties en wederzijds vertrouwen zijn dus basale voorwaarden.

Wij pleiten voor interactieve beleidsvorming in plaats van referenda (zie verder speerpunt 2).

Voor de ChristenUnie zijn daarnaast zaken als openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen belangrijk. Dat noemen we bouwen aan vertrouwen.

Dat geldt ook voor de relatie tussen de gemeenteraad en het College van B&W. Door in harmonie met elkaar te spreken over de belangrijke onderwerpen die de gemeente aangaan kan worden voorkomen dat er in de maatschappij polariserend op gereageerd wordt. Natuurlijk mogen daarbij de verschillen in opvatting en uitgangspunten belicht worden.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

 • een helder beleid rond inspraak, interactieve beleidsvorming, referenda, burgerinitiatief, publiekprivate samenwerking e.d. zodat verwarring over verantwoordelijkheden voorkomen wordt. Dit beleid wordt duidelijk gecommuniceerd, ook naar de burger toe. De gemeente Langedijk heeft hier de laatste jaren aan gewerkt, maar dit moet verder uitgebouwd worden
 • een duidelijk beleid rond communicatie, het gebruik van internet, klantgerichtheid, afhandeling van klachten
 • het betrekken van jongeren, ouderen en andere doelgroepen bij de politiek
 • een duidelijke visie op samenwerking met andere gemeenten, regionale verbanden en provincie, zeker nu in de afgelopen raadsperiode de HAL-samenwerking is gestaakt.
 • het integraal veiligheidsbeleid voortzetten en waar nodig uitbreiden
 • een gedragscode en ambtseed voor ambtenaren
 • een hard optreden tegen wietplantages, illegale bouwwerken, illegale bewoning e.d.
 • een helder, eerlijk en consequent subsidiebeleid (eigen bijdragen en eigen fondswerving door gesubsidieerde instellingen is een must)
 • transparantie over de besteding van middelen
 • een meldpunt overbodige, onnodige, betuttelende, beperkende regels
 • herziening van het vergadermodel van de gemeenteraad

inhoud


Speerpunt 2: Samen leven

Trends en ontwikkelingen
Door individualisering en secularisering bestaat de samenleving steeds meer uit eilandjes. Jarenlang zijn mensen gestimuleerd om in de eerste plaats aan zichzelf te denken. Er is een sterke gerichtheid op de eigen ontwikkeling, de eigen carrière, het eigen huis, het eigen gezin. Mensen zijn minder solidair en minder tolerant. Die verbrokkeling is nog versterkt door het pluralisme. Jarenlang zijn allerlei verschillende (etnische) groepen in de samenleving gestimuleerd hun eigenheid te behouden, vanuit de gedachte ‘ieder zijn eigen waarheid, als ik er maar geen last van heb.’ Al die verschillende groepen kunnen een verrijking van de samenleving betekenen, maar dan moet er ook voldoende aandacht zijn voor wat ons wel bindt. Daarvoor moet er contact zijn, gesprek, dialoog, relatie. Daardoor ontstaat begrip en betrokkenheid.

Visie van de ChristenUnie
In de samenleving die wij voor ogen hebben is er voldoende aandacht voor samenhang, voor gedeelde waarden en normen, voor wat ons bindt en voor die zaken waarin mensen elkaar gewoon nodig hebben. Sociale cohesie gaat over gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid en dus over relaties.

Bij sociale samenhang, de overdracht van waarden en normen en het investeren in onderlinge verantwoordelijkheid en relaties spelen opvoeding en onderwijs een grote rol. Daarnaast is het, juist met het oog op integratie en acceptatie van achterstandsgroepen, van belang dat er streng wordt opgetreden tegen overlast en wetsovertreding.

Rol van de overheid / rol van de samenleving
De gemeente kan hier op verschillende manieren concreet werk van maken:

Dorpsgericht samenwerken
In Langedijk is het dorpsgericht samenwerken gestart. Hiermee investeren wij in de wijken en stimuleren wij het sociaal leven. Burgers worden betrokken bij het wel en wee in hun wijk. Zo voelen zij zich samen verantwoordelijk voor de wijk. Dit beleid moet verder voortgezet worden. Op initiatief van de ChristenUnie is de discussie waarden en normen gestart. Dit moet meer zijn beslag krijgen in de wijken. Gedacht kan worden aan het beleggen van thema-avonden. Maatschappelijke en kerkelijke organisaties moeten hierbij een rol spelen.

Aandachtspunt bij dorpsgericht samenwerken is de representativiteit van de wijkverenigingen (vertegenwoordigen zij echt alle bewoners?).

Werkloosheid en zeker langdurige werkloosheid is een probleem voor zowel de samenleving als de betrokken mensen. Het is van groot belang dat mensen actief, betrokken en gewaardeerd blijven. Vooral jeugdwerkloosheid moet voortvarend worden aangepakt om te voorkomen dat jongeren afglijden.

De ChristenUnie stelt voor om bijstandgerechtigden die nog geen zinvol vrijwilligerswerk doen,verplicht, met behoud van uitkering en tegen een vrijwilligersvergoeding in te zetten bij het dorps-gericht samenwerken. Dit vergt een nieuw soort samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de Wet Werk en Bijstand, samen met organisaties die in de buurt actief zijn. Goed draaiende non-profit en not-for-profit organisaties kunnen zo aangevuld en versterkt worden met de inzet van bijstandgerechtigden op een manier die rechtstreeks ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Dit geldt als werkervarings- en reïntegratietraject.

Daarbij kunnen lokaal gevestigde bedrijven uitgedaagd worden te investeren in deze projecten. De ChristenUnie roept het bedrijfsleven op ook op deze wijze maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Onderwijs en opvoeding
De school is verantwoordelijk voor de zorg rondom de leerlingen, de gemeente zorgt voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Samen betrekken ze de ouders erbij. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kinderen.

De school hoort een veilige omgeving te zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen naar volwassenen die voldoende zijn toegerust om de maatschappij te betreden.

Helaas wordt de school in toenemende mate een onveilige plek, onder meer vanwege het individualisme, de afname van respect en de daarbij horende verkilling in de relaties. Teveel wordt er gedacht en gehandeld puur vanuit het eigen belang, zonodig met (verbaal) geweld.

De methode Kracht van Acht is een goede methode om respect en omgang bij de schooljeugd te ontwikkelen. De gemeente moet dergelijke methodes aanbevelen bij de onderwijsinstellingen.

Als een kind vastloopt, hoort er een breed, integraal zorgaanbod te zijn om kind en ouders te ondersteunen. Respect van alle betrokken beide partijen voor elkaar is een noodzakelijke voorwaarde.

In verband met bezuinigingen en ombuigingen van de Rijksoverheid zal voor de nieuwe raadsperiode de mogelijkheden van de brede buurtscholen tegen het licht gehouden moeten worden. Deze brede buurtscholen zijn vooral gericht op het bouwen van een netwerk om de (sociaal-economische) problemen van gezinnen aan te pakken. In een stimulerende en coördinerende rol zal de gemeente de verdere ontwikkeling van de brede buurtscholen kunnen ondersteunen. Een brede school (inclusief de directe omgeving) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, school, ouders en andere (welzijns)organisaties (ook sportverenigingen). Dat vergt een goede coördinatie en investering in goede relaties. De ChristenUnie is van mening dat ouders de eerst verantwoordelijke zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Voor opvang van kinderen moeten zij de kosten dragen.

Ruimtelijke samenhang
Sociale samenhang  moet het uitgangspunt zijn bij bestemmingsplannen, bij herstructureringen van straten, buurten en wijken, bij uitbreidings- en inbreidingsplannen en dergelijke.

Een nieuwe ontwikkeling is de woon-zorg-zone. Door een combinatie te maken van verschillende typen woningen, zorginstellingen en kleinschalige voorzieningen (kapsalon e.d.) wordt de sociale cohesie bevorderd, kunnen ouderen langer op zichzelf blijven wonen en verbeterd de kwaliteit van de buurt. Bovendien wordt vereenzaming van vooral oudere mensen op deze wijze tegen gegaan.

De verhoudingen tussen huren en kopen, starters en doorstromers, jongeren en ouderen, allochtonen en autochtonen is een aandachtspunt. Met name woningen voor ouderen en starters dienen extra aandacht te krijgen in de komende raadsperiode. De hoeveelheid te realiseren sociale woningen moet verhoudingsgewijs afgestemd worden op de sociale woningvoorraad in Noord-Kennemerland.

De ontwikkeling van de wijk Vroonermeer-Noord moet via heldere afspraken met de gemeente Alkmaar tot stand komen. Daarbij geld het motto ’afspraken zijn afspraken’. De ontwikkeling van de wijk Vroonermeer-Zuid heeft ons geleerd dat die afspraken ook nagekomen dienen te worden. Het liefst zien wij gemengde wijken waar de ’sterkeren’ een positieve invloed hebben op de ’zwakkeren’ en andersom. Dit gaat verloedering tegen en het heeft een gunstige uitwerking op de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bij nieuwbouw dient gelet te worden op de toekomstige bewoners van een wijk. Wij willen variatie, die leidt tot gemêleerde wijken. Daarbij moet er gezorgd worden voor voldoende voorzieningen voor de verschillende groepen jongeren. Deze activiteiten moeten al bij het ontwerp meegenomen worden, zodat er niet achteraf discussie ontstaat over overlast.

Ruimtelijke plannen moeten ook nog over vijftig jaar bruikbaar zijn. Qua functie en qua materiaal.

De invoering van Duurzaam Veilig is de afgelopen raadsperiode sterk vertraagd. De komende raadsperiode dient dit voortvarend ter hand genomen worden. Hier geldt dat rust op de wegen belangrijk is voor onze leefomgeving.

Sport
Op het terrein van de sport liggen ook kansen om burgers met elkaar in aanraking te brengen. Daar kunnen mensen leren samenwerken en respect voor elkaar te hebben. Daar kunnen ze vrijwilligerswerk doen. De gemeente dient vooral aandacht te hebben voor sportverenigingen (teamsporten), vanwege de meerwaarde van het ’samen doen’.

De individualisering is merkbaar in de sportverenigingen. Vrijwilligers voor bestuurstaken zijn steeds moeilijker te vinden. Ook het vasthouden van leden en het vinden van vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten wordt lastiger omdat de binding van de leden met de club afneemt.

De gemeente zal de sportclubs kunnen helpen een visie te vormen op hun samenbindende rol in de samenleving. De gemeente kan ook de verenigingen ondersteunen bij het aangaan van relaties die nodig zijn om een levendige, levensvatbare club te blijven. De gemeente is zo vooral een bruggenbouwer en regisseur. Het Sportservicepunt in Langedijk is een goed initiatief geweest. Hierin worden krachten gebundeld en wordt samen gewerkt om de sport in Langedijk  zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Samen met minderheden en vluchtelingen
Binnen de mogelijkheden van de wet dient de gemeente vanuit geloof in de waarde van gastvrijheid een menselijk vluchtelingen- en asielzoekersbeleid te voeren. Zij draagt waar mogelijk bij aan de verbetering van de leefomstandigheden. Vanuit de autonome zorgplicht formuleert de gemeente beleid voor noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Vanuit het oogpunt van humaniteit en volksgezondheid en ter voorkoming van vlucht in illegaliteit en/of criminaliteit. Het doel moet blijven dat uitgeprocedeerde asielzoekers het land verlaten. Zowel bij opvang als inburgering moeten zo veel mogelijk maatschappelijke en kerkelijke organisaties worden ingeschakeld.

Veel allochtonen in Nederland functioneren prima. Zij maken op een positieve wijze volop deel uit van de samenleving. De gemeente dient echter aandacht te hebben voor de problematiek van allochtone gezinnen, jongeren en ouderen. Daartoe stimuleert de gemeente het aanbieden van probleemgerichte opvoedingsondersteuning voor allochtone ouders in samenwerking met de jeugdzorg, de scholen en de huisartsen. Ook initiatieven die de integratie tussen allochtone en autochtone jongeren bevorderen worden aangemoedigd. Daarbij werkt het goed als succesvolle allochtone jongeren een voorbeeldfunctie kunnen zijn voor anderen. Racisme en discriminatie zelf, maar ook de oorzaken daarvan, moeten worden tegengegaan. Enerzijds door positieve waardering van allochtonen, en hun betrokkenheid bij culturele en sportieve evenementen en werkgelegenheidsprojecten en dergelijke. Anderzijds dient racisme en discriminatie door autochtonen en overlast en criminaliteit door allochtonen hard aangepakt te worden, juist met het oog op integratie en acceptatie van etnische groepen.

Iedereen hoort erbij
Voor mensen met beperkingen zelf, maar ook voor de rest van de samenleving is het belangrijk dat zij meedoen, erbij horen en geaccepteerd worden. Dat staat of valt met het al dan niet hebben van relaties. Goede en bereikbare voorzieningen vergroten de zelfredzaamheid en vervolgens de mogelijkheden om te participeren in het leven van alledag en zo (nieuwe) relaties aan te gaan en te onderhouden.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

 • het verder uitbouwen van het dorpsgericht samenwerken in Langedijk. Dat hoeft niet alleen door subsidie, maar kan ook door het beschikbaar stellen van materialen of faciliteiten.
 • cursussen opvoedingsondersteuning voor de ouders van kinderen op zowel de basisschool het als voortgezet onderwijs
 • betrokkenheid en participatie van ouders, ook bij openbare scholen
 • voorlichting herkenning kindermishandeling en andere gezinsproblemen
 • campagnes tegen pesten en voorlichting herkennen van pesten
 • gedragscodes op school
 • een goede aansluiting tussen peuterspeelzalen en basisscholen
 • een integraal beleid op het gebied van welzijn
 • samenwerking tussen sportclubs van verschillende sporten om een afwisselend aanbod te creëren en meer faciliteiten te bieden
 • het ontwikkelen van beleid om via (sportieve) activiteiten allochtone vrouwen meer bij de maatschappij te betrekken
 • het stimuleren van zelfbeheer van sportverenigingen
 • het organiseren van activiteiten tussen allochtone en autochtone groepen, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur, maar ook door middel van het behandelen van thema’s
 • sociale woningbouw in juiste verhoudingen met de ons omringende gemeenten realiseren
 • bij woningbouw voor de toekomst rekening houden met een juiste balans tussen groene gebieden en wijken
 • het afwikkelen van de vinextaakstelling en vervolgens bouwen voor de behoefte van onze eigen gemeente
 • wijken inrichten voor diverse doelgroepen (bijvoorbeeld: geen wijk met alleen woningen voor starters ontwikkelen)
 • het voortvarend oppakken van het inrichten van onze wegenstructuur volgens het duurzaam veilig principe.

inhoud


Speerpunt 3: Samen zorgen

Trends en ontwikkelingen
Door de vergrijzing, maar ook door de toename van het aantal jonge alleenstaanden (bijvoorbeeld door echtscheiding), door ingrepen in de sociale zekerheid, vermaatschappelijking van de zorg en veel andere ontwikkelingen is er steeds meer eenzaamheid. Mensen mogen niet buiten de boot vallen, vergeten worden en in een neerwaartse spiraal terecht komen. Door de Wet Werk en Bijstand heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen om mensen te activeren richting werk.

In de komende jaren komen er door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nog veel meer taken naar de gemeente toe.

Op zich is het heel goed dat de (uiteindelijke) beleidsbepaling en uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger komt, maar voor de gemeenten én voor de lokale samenleving zal het een hele klus worden om de nieuwe verantwoordelijkheden waar te maken.

Visie van de ChristenUnie
De ChristenUnie zal zich sterk maken voor een goede en rechtvaardige uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en zorgvuldige invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De ChristenUnie staat qua achterliggende principes in grote lijnen achter deze wetten. Verantwoordelijkheden teruggeven aan gemeenten en  de samenleving is goed, maar een zorgvuldige, menswaardige en rechtvaardige uitvoering is een belangrijk aandachtspunt. Wij willen niet alleen een afslankende en duidelijke overheid, maar tegelijk – vooral voor de zwakkeren - een dienstbare en zorgzame overheid. Vooral op die terreinen waar het particulier initiatief dit (nog) niet kan bieden.

Rol van de overheid / rol van de samenleving
Veel aandacht zal besteed moeten worden aan het stimuleren én ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Met de invoering van de WMO en de toenemende vergrijzing zijn ouderenadviseurs onmisbaar. Invoering van de WMO zal kritisch gevolgd moeten worden. De ChristenUnie zal borg staan voor een verantwoord niveau van zorg en ondersteuning. Kerken en maatschappelijke organisaties in Langedijk zullen bij de uitvoering van de WMO een nadrukkelijke rol moeten spelen. Zij kennen de mensen en hebben netwerken. Zij kunnen de gemeenten adviseren en ondersteunen bij het stimuleren van vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeente staat open voor particuliere initiatieven. De stichting Present doet veel voor mensen die hulp nodig hebben. In de gemeente Langedijk moet onderzocht worden of deze stichting ook in Langedijk opgestart kan worden. Initiatief hiervoor ligt bij de gezamenlijke kerken.

De ambtelijke kosten voor het uitvoeren van de WMO dienen beperkt te blijven, zodat de gelden zoveel mogelijk ten goede komen van de gebruikers.

Ouderen en gehandicapten moeten mogelijkheden hebben voor het bezoeken van familie, vrienden, school, sport en andere activiteiten. Anders ontstaat er een sociaal isolement. De gemeente moet zich hard maken om dit te voorkomen door een ruimhartige en rechtvaardige Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Collectief vervoer moet in regionaal verband georganiseerd blijven. De uitvoering van deze voorziening dient jaarlijkse geëvalueerd worden. De 55+-bus is een belangrijk vervoermiddel voor ouderen in onze gemeente. De effecten van gebruik zijn dusdanig dat de aanschaf van een tweede bus mogelijk noodzakelijk blijkt. Dit wordt op voorhand niet afgewezen. Serieus moet gekeken worden of dit haalbaar is. De gemeenteraad moet een eventuele opname van de WVG in de WMO kritisch volgen. Bij de ontwikkeling van de WMO wordt de SWO Langedijk betrokken. Bezien moet worden of het aanstellen van een ouderenadviseur tot de mogelijkheden behoort.

De gemeente moet ook zorgen voor toegankelijkheid van voorzieningen.

De gemeente zorgt tevens voor goede verkeersveiligheid, speciaal ook voor gehandicapten, kinderen en ouderen.

In de Wet Werk en Bijstand staat het streven naar werk terecht voorop. De ideeën van de ChristenUnie hierover zijn te vinden bij het speerpunt ‘Economie; samen winnen’. Het blijft echter van buitengewoon belang aandacht te besteden aan het aspect van de bijstand. De gemeente stimuleert daarom minima aanspraak te doen op regelingen door middel van intensieve voorlichting en gerichte huisbezoeken.

Bij het verstrekken van bijstand zorgt de gemeente voor individueel maatwerk:

 • vrijstellingen van gemeentelijke heffingen
 • kortingen bij vervanging van onmisbare, maar dure apparatuur
 • reductieregelingen bij sport- of muziekverenigingen
 • afhankelijk van de situatie flexibel omgaan met de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen. Stimulering richting werk (studie) en zo mogelijk parttime werk zijn met het oog op de toekomst van deze gezinnen wel van groot belang

In samenwerking met organisaties en kerken wordt ‘stille armoede’ door de gemeente getraceerd.

Bij inburgering dient er al meteen gekeken te worden naar eventuele opleidingstrajecten, taalstages, werken en lerenprojecten, sociale activering/vrijwilligerswerk en dergelijke. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan taalvaardigheid van de bijstandsgerechtigden.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

 • laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening
 • afspraken met woningbouwcorporaties en energieleveranciers om betalingsachterstanden te signaleren en uithuiszetting te voorkomen
 • gerichte voorlichting over (voorkomen van) schulden bij jongeren
 • actief beleid om het niet-gebruik (door onwetendheid) van de bijzondere bijstand terug te dringen
 • aparte opvang voor jongeren en geen uitval uit de opvang vanwege leeftijdsgrenzen
 • stimulering van een goed functionerende sociale werkvoorziening in regionaal verband
 • werkervaringsplaatsen bij de gemeente
 • stimulering van preventieprojecten die meisjes beschermen tegen loverboys
 • vaststellen van hoeveelheid ambtelijke kosten bij uitvoeren van de WMO

inhoud


Speerpunt 4: Samenleven, ook met de natuur

 

Trends en ontwikkelingen

 Steeds vaker maakt milieu een integraal onderdeel uit van het totale gemeentelijke beleid en kiezen gemeenten voor een duurzaamheidsbeleid of leefomgevingsbeleid waarbij naast milieuaspecten ook sociaal-culturele en economische aspecten een rol spelen.

Op dit moment staat luchtkwaliteit hoog op de milieuagenda in Nederland. In het Nationaal Luchtkwaliteitplan staan de maatregelen van het Rijk, provincies en gemeenten om de luchtkwaliteit te verbeteren. De eisen die vanuit Europese normstelling zijn afgeleid moeten plaatselijk worden overgenomen en sterk gecontroleerd. In 2010 moeten de gewenste normen gehaald zijn. Uit het genoemde plan blijkt dat Nederland met het huidige beleid niet kan voldoen aan de EU-normen. Diverse projecten kunnen geen doorgang vinden vanwege overschrijding van de grenswaarde van fijn stof in de lucht. Dit fijn stof leidt tot gezondheidsrisico's en heeft tot gevolg dat er weinig ruimte is voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder infrastructuurprojecten. Het kabinet heeft daarom besloten om extra maatregelen te nemen. Zo komt er een subsidie op roetfilters voor nieuwe dieselauto's en een stimuleringsregeling voor schonere motoren in de binnenvaart.

De natuur in Nederland staat onder druk door ontwikkelingen die zich voordoen op velerlei gebied: de groei van recreatie, de bevolkingsgroei, de intensivering en extensivering van de landbouw en dergelijke. Al deze veranderingen dwingen ons tot een duidelijke visie op de groene ruimte en de plaats die ‘groen’ heeft, zowel buiten als binnen de bebouwde kom. Door de eenzijdige economische gerichtheid van veel beleid is de natuur nog altijd vaak een ondergeschoven kindje De economische waarde van ‘groen’ wordt zelden in de prijzen doorberekend.

Visie van de ChristenUnie
Omgang met natuur en milieu speelt op heel veel beleidsterreinen. Daarom pleit de ChristenUnie ervoor om bij ruimtelijke planvorming, bij recreatie en educatie, groenbeheer, economische vraagstukken en vergelijkbare beleidsterreinen visie te vormen met oog op de langere termijn. De ChristenUnie gelooft dat de mens de schepping van de Schepper heeft ontvangen, om die te bebouwen én te bewaren. We hebben de natuur als het ware in bruikleen. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. De volgende generaties maar ook mensen die elders leven, ondergaan de gevolgen van onze manier van leven en ook van ons (milieu)beleid (of het ontbreken daarvan). Daarnaast dient de gemeente de waarde van de natuur zelf, waaronder ook de dieren, op het oog te hebben. De schepping bestaat niet alleen uit mensen. Samenleven, ook met dieren en de natuur!

 

Rol van de overheid / rol van de samenleving
De Nota Ruimte biedt lokale overheden meer vrijheid om gebieden een bouwbestemming te geven. Hoewel dit de gemeente meer mogelijkheden biedt, dient zij hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan; het gevaar bestaat dat het landschap anders ’verrommelt’ er waardevolle natuur en landelijke gebieden verloren gaan. Bij de ontwikkeling van ecologische structuren vindt er overleg plaats met de agrariërs en de WLTO.

Het is van belang dat consumenten bij aankoop van producten rekening houden met de duurzaamheid van producten en diensten. Daarom geeft onze gemeente via haar inkoopbeleid het goede voorbeeld  door te kiezen voor duurzame goederen. Te denken valt aan producten afkomstig van biologische landbouw, eerlijke handel, producten met een ecolabel, herbruikbare producten, energiezuinige apparaten enzovoort. Op het gebied van afval stimuleert de gemeente preventie en hergebruik in grote mate. Daarbij hanteert zij het principe: de vervuiler betaald.

Energiebesparing en klimaatbeleid
Energiebesparing kan alleen tot stand gebracht worden door dit samen met de burgers op te zetten. Door diverse doelgroepen zoals wijken, scholen, besturen, verenigingen, middenstand en bewoners kan aan energiebesparing gewerkt worden.

De gemeentelijke bijdrage aan een mondiaal probleem moet niet worden onderschat. Individuele bijdragen aan energiebesparing, zowel privé als industrieel, zijn naar onze mening alles bepalend. Het bewustwordingsproces stimuleren is daarom één van de belangrijkste opgaven.

Daarom stimuleert onze gemeente de genoemde doelgroepen bewust om te gaan met energie. Dit kan bijvoorbeeld via het dorpsgericht samenwerken middels adequate voorlichting, maar ook door het publiceren van streefcijfers uit het Kyoto-akkoord. Hierdoor levert onze gemeente een positieve bijdrage aan het Kyoto-akkoord.

Natuur- en milieu educatie
Langedijk is een waterrijke gemeente met kostbare stukken natuur. Langedijk heeft daarom veel oevers. Deze moeten op natuurlijke wijze opgezet worden. Voorbeeld hiervan zijn onder andere de oevers in de wijk Mayersloot-West. Goede voorlichting aan de burgers over beheer van die oevers is van groot belang. Hier ligt ook een rol weggelegd voor het dorpsgericht samenwerken.

Voorlichting geven op basisscholen en middelbare scholen, folders verstrekken bij de gemeentelijke heffingen, via diverse media aandacht geven aan het onderwerp en uiteraard zelf het goede voorbeeld geven.

De uitbreiding het recreatiegebied Geestmerambacht is een welkome ontwikkeling voor Langedijk, Alkmaar en Heerhugowaard. Hier kunnen onze burgers tot rust komen en genieten van de natuur. In het recreatieschap is een evenemententerrein gepland gecombineerd met een drafbaan. Grootschalige evenementen kunnen de natuur schade berokkenen, maar zorgen ook voor geluidshinder. De ChristenUnie zal dit kritisch volgen. Het realiseren van een drafbaan is in onze ogen structureel zorgen voor verkeershinder en overlast voor het recreatieschap. Tevens is aan de drafbaan het wedden verbonden. Hier is de ChristenUnie tegenstander van.

Waterbeleid
Onze watervoorraden zijn niet oneindig. We moeten er dus zuinig mee omspringen om ervoor te zorgen dat er voldoende water blijft voor alle mensen. Regenwater is een geschenk uit de hemel – het verdient beter dan het riool. Hoogkwalitatief water moet daarom niet ingezet worden voor laagwaardige toepassingen.

Helaas stroomt er niet alleen schoon regenwater door onze rivieren en sloten. Huishoudens, industrie en landbouw zijn verantwoordelijk voor veel vervuiling. Onze gemeente dient, in overleg met de provincie en het waterschap, aan te sturen op verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zonder schoon water geen duurzame drinkwatervoorziening, geen aangename recreatie, geen overstromingsgebieden, geen natuur.

Fietsbeleid
Onze gemeente moet het fietsgebruik stimuleren. Dat betekent op gemeentelijk niveau en in regionaal verband een goed onderhoud van fietspaden.
De ChristenUnie pleit daarom voor:

 • stimulering van het bewustwordingsproces rond energiebesparing en klimaatbeleid door de energieleverancier te verzoeken op iedere jaarnota de volgende zinsnede af te drukken: “Het energieverbruik in uw huishouden of bedrijf heeft bijgedragen aan de toename van het broeikaseffect met de uitstoot van ... kg CO2.
 • een voorbeeldfunctie van de gemeente door een beleid dat waar groen moet worden gekapt, gezorgd wordt voor herbeplanting. Monumentale bomen worden gespaard en beschermd
 • het geven van het goede voorbeeld door de gemeente
 • het bespreekbaar maken van energiezuinig leven via dorpsgericht samenwerken
 • stimuleren van milieueducatie op scholen
 • de AOL en BKL wijzen op het belang van verantwoord energiebeleid en duurzaam ondernemen
 • het actief tegengaan van straatvervuiling door boetes. Bureau HALT kan vuilopruimers ‘leveren’ in het kader van een alternatieve straf. Bij grote evenementen is een snelle reiniging na afloop vereist. Daarover worden in de vergunning duidelijke afspraken vastgelegd met het motto: de vervuiler betaalt
 • een verbod op hondenpoep in de openbare ruimte. De gemeente zorgt voor duidelijk aangegeven honden-uitlaat-stroken
 • goed onderhoud van fietspaden
 • het niet realiseren van een drafbaan in het recreatieschap Geestmerambacht
 • het waar mogelijk het afkoppelen van regenwater van de riolering (dit vermindert de belasting van de zuiveringsinstallaties en het overstorten van de riolering)
 • het wegwerken van achterstallig onderhoud van de riolering. Waar nieuwe riolering wordt aangelegd is de scheiding van afvalwater en regenwater het einddoel. Hiernaast kan gebruik gemaakt worden van regentonnen
 • stimulering van zuinig energiegebruik. Ook gebruik van nieuwe mogelijkheden van alternatieve energiebronnen wordt bevorderd. Hiertoe wordt onderzocht of in het gemeentelijke gebied locaties voor plaatsing van windmolens beschikbaar zijn. Daarbij wordt wel zeer goed gelet op inpassing in het bestaande landschap. Aantasting van belangrijke natuurgebieden wordt vermeden
 • afname van ‘groene stroom’ door de gemeente
 • het werken met een energiebesparingplan
 • het stimuleren van gebruik van elektromotoren van boten in het watergebied van Langedijk

inhoud


Speerpunt 5: Samen met levensovertuigingen

Trends en ontwikkelingen
In de samenleving van vandaag zijn tendensen waar te nemen die religie in een kwaad daglicht stellen. De excessen zoals de bedreigingen van politici, de aanslagen in New York en Madrid en de moord op Theo van Gogh leidden tot negatieve associaties met godsdienst in het algemeen. Dat is een reactie die begrijpelijk maar te betreuren is. Deze gebeurtenissen laten duidelijk zien dat de Nederlandse samenleving waarin tolerantie en persoonlijke vrijheid belangrijke ijkpunten zijn, met schrik geconfronteerd wordt met een botsing van culturen. De onderliggende oorzaken daarvan liggen in het feit dat mensen elkaar niet kennen, geen relaties hebben met mensen van andere afkomst en (daardoor) geen respect voor elkaar hebben. Het recht op vrijheid van meningsuiting is voor de ChristenUnie van groot belang en juist daarom moet daar zorgvuldig en met respect voor andersdenkenden mee om worden gegaan.

Een ontwikkeling die  in het verlengde hiervan ligt is de relatie die gelegd wordt tussen terrorisme en de moslimbevolking in Nederland. Dit werkt een wij-zij-gevoel in de hand dat veel vredelievende moslims het leven bemoeilijkt. Terrorisme moet vooral gezien worden als een criminaliteitsprobleem. Daarbij dient men wel alert te zijn op (religieuze) subculturen, waar voedingsbodems liggen voor terrorisme.

De ontwikkeling naar een zogenaamde neutrale staat die bepaalde groeperingen – mede in reactie op de hierboven beschreven gebeurtenissen - op dit moment voorstaan, is een illusie. Bij het maken van beleid spelen altijd overtuigingen mee die gestoeld zijn op al dan niet religieuze levensovertuigingen. Dat maakt dat beleid nooit neutraal kan zijn. Bewustmaking hiervan is een belangrijk speerpunt van de ChristenUnie.

Juist de gemeenteraad is bij uitstek de plaats waar de verschillende overtuigingen met elkaar in gesprek zijn. Dáár moet het inhoudelijke debat tussen de verschillende overtuigingen plaatsvinden, zodat duidelijk is wat bindt en wat scheidt. Daardoor ontstaat ruimte voor echt begrip en voor tolerantie.

Visie van de ChristenUnie
Een samenleving waarin ruimte is voor levensovertuigingen kan alleen goed functioneren als er een helder beeld is wat de scheiding tussen kerk en staat inhoudt. Scheiding tussen kerk en staat betekent dat beide geheel eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. Tegen de achtergrond van eerdere fases in de geschiedenis van de verhouding tussen staat en kerk is de vrees voor een vermenging van beide instituties niet geheel onbegrijpelijk, maar tegenwoordig zijn we doorgeslagen en dreigen we in het andere uiterste terecht  te komen: een volstrekte vervreemding tussen beide.

Scheiding van kerk en staat mag geen scheiding van geloof en politiek betekenen. Alsof religie en levenbeschouwing geen invloed zou mogen hebben op politieke standpunten. Wie de Bijbel serieus neemt, laat dat doorwerken in zijn of haar mening over de omgang met mens en natuur. In die zin beschouwen wij het als onmogelijk om zogenaamde’ neutrale standpunten’ in te nemen. De plaats die godsdienst inneemt in het publieke leven moet daarom, binnen de kaders van de wet, behouden blijven.

De ChristenUnie wil de kerken en andere geloofsgemeenschappen in Langedijk uitdagen om zich niet uit het maatschappelijk middenveld te laten slaan en alles in het werk te stellen om de politiek op aangelegen punten en op ongelegen momenten van hun opvattingen blijk te geven. De kerk mag de overheid niet loslaten én de overheid heeft de kerk tegenwoordig meer nodig dan ooit.

Rol van de overheid / rol van de samenleving
Wil religie niet tot een tweedeling leiden maar een samenbindende factor zijn zal de overheid de waarde van religie in een samenleving moeten (her)ontdekken. Een samenleving zonder religie mist veel maatschappelijk kapitaal in de vorm van vrijwilligers, zingeving en identiteitsbeleving.

Daarbij geloven wij dat het christelijk geloof en de christelijke waarden en normen het meest heilzaam zijn voor de samenleving.

De stichtingen die vanuit de kerken in het leven geroepen zijn om mensen die op welke manier dan ook hulp nodig hebben te ondersteunen, verdienen ondersteuning vanuit de gemeente. In het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, waar de verantwoordelijkheid voor elkaar in feite wordt ‘teruggegeven’ aan de samenleving, zijn deze initiatieven zeer gewenst.

Zondagsrust
Vanuit het christelijke geloof pleiten wij voor zondagsrust en in het verlengde daarvan voor de sluiting van winkels op zondag. Een collectieve rustdag is buitengewoon waardevol in een hectische, soms dolgedraaide samenleving. Mensen moeten in alle rust naar de kerk kunnen gaan. Mensen moeten samen met familie, vrienden en buren een vrije dag kunnen beleven. Dat lukt niet als iedereen op andere dagen van de week vrij heeft. Wij willen ruimte geven voor het geestelijke en sociale leven van mensen. De ChristenUnie ziet de zondagsrust dan ook als een goede gave van God, niet om mensen te beknotten. Het is zowel voor christenen als voor niet-christenen waardevol om een ritme van werken en rusten te hebben. Daarbij streven wij niet naar een hele gedetailleerde discussie over wat wel en niet toelaatbaar is op zondag. Het woord ‘genieten’ betekent: loskomen van dagelijkse bezigheden, niet werken of voor je laten werken, de gemeenschap met elkaar zoeken en de zondag aan God wijden. In de gemeenteraad willen we ander partijen overhalen mee te gaan met de eerste drie punten. Dat kan worden samengevat met de woorden ‘ontspanning en ontmoeting’. Zo’n zondag kan rustig zijn, maar ook actief. Als het gaat om activiteiten die de economische cadans even laten stilvallen, zijn wij, afhankelijk van de invulling, niet bij voorbaat tegenstander. Als het gaat om koopzondagen, dan zijn wij duidelijk tegen.

Grenzen en respect
De ChristenUnie wil ruimte geven aan religies en levensovertuigingen, maar wel binnen de grenzen van de wetgeving! De ChristenUnie wil bevolkingsgroepen niet stigmatiseren. Zij wil de ogen echter ook niet sluiten voor onrecht en onderdrukking en voor culturele zaken die mensen in een uitzichtloze situatie houden en een voedingsbodem zijn voor (jeugd)criminaliteit en fundamentalisme. Tegen oproepen tot haat en geweld, eerwraak, huiselijk geweld, het thuishouden van leerplichtige meisjes, vrouwenbesnijdenis en dergelijke dient duidelijk maar ook verstandig opgetreden te worden. Preventie via voorlichting en educatie, ook op scholen, is hierbij van cruciaal belang.

Mensen zijn vrij om hun godsdienst, ook met uiterlijke kenmerken, te uiten. Godsdienst moet niet teruggedrongen worden tot achter de muren van huis, kerk of moskee, maar mag zich publiekelijk uiten. Kledingvoorschriften kunnen alleen worden gesteld vanuit veiligheidsoverwegingen, functionaliteit of onpartijdigheid. Minderheden moeten worden gerespecteerd en serieus genomen. De overheid heeft daarbij een voorbeeldfunctie.

Alle groepen, ongeacht hun overtuiging of godsdienst, hebben evenveel rechten. Het tegengaan van discriminatie, antisemitisme en homohaat is een opdracht voor de overheid, maar ook voor de samenleving en dan voor zowel autochtone als allochtone groepen. Respect moet van beide kanten komen. Ook van moslims mogen wij respect verwachten, bijvoorbeeld voor christenen, voor vrouwen of voor joden.

Onderwijs
De ChristenUnie maakt zich sterk voor het behoud van het bijzonder onderwijs in de gemeente. Bij eventuele samenwerkingsscholen en/of brede scholen dienen voorwaarden gecreëerd te worden waardoor er sprake is van het behoud van de identiteit van de school.

Kennis van de geschiedenis van het christendom en het christelijke stempel op de geschiedenis van Nederland is ook op openbare scholen van groot belang.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

 • stimulering van de discussie tussen bevolkingsgroepen met verschillende religies en culturen
 • ondersteuning van initiatieven vanuit kerken of andere maatschappelijke organisaties die gericht zijn op de ondersteuning en hulp van mensen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld in het kader van de WMO
 • het sluiten van winkels op zondag om ruimte te geven aan het beleven van het geloof, aan een ongestoorde kerkgang en aan een collectief rustmoment (tijd voor relaties)
 • in het waarden en normenprogramma van Langedijk het onderling respect (tussen verschillende culturen) expliciet opnemen
 • bij het ontwikkelen van waarden en normen de Langedijker kerken betrekken
 • de waarden en normendiscussie in Langedijk de komende jaren verdiepen
 

inhoud


Speerpunt 6: Kunst en cultuur bindt mensen samen

Trends en ontwikkelingen
Nederland is met recht trots op het culturele erfgoed in de vorm van gebouwen, stadsgezichten en cultuurlandschappen. Dat geldt ook voor Langedijk met haar dorpsgezichten, landschap en musea. Deze vormen met elkaar de identiteit van onze gemeente. Een identiteit waar de ChristenUnie veel waarde aan hecht.

De openbare ruimte wordt steeds meer gezien als uitbreiding van de tentoonstellingsruimte en als zodanig gebruikt voor vernieuwende en experimentele kunst. Deze uiting van kunst voert de boventoon en er lijkt weinig waardering te bestaan voor de traditionele en ambachtelijke kunst. Dat laatste past in onze ogen in onze gemeente. Te denken valt aan muziek, operette, toneel, schilderkunst, beeldhouwen enzovoort.

De visie van de ChristenUnie
De ChristenUnie staat op het standpunt dat kunstenaars het leven verrijken door hun benadering van wat er om ons heen gebeurt. Zij kunnen de ogen openen, zowel voor het goede en het mooie als ook voor het bedreigende en het lijden. Bovendien kan kunst de aandacht voor de geschiedenis levend houden en mensen helpen bij het ervaren van een identiteit. Kunst en cultuur kunnen daarom mensen samenbinden en bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid.

Rol van de overheid / rol van de samenleving
Het gemeentebestuur dient de ‘bereikbaarheid’ van kunst- en cultuuruitingen te bevorderen. Dat betekent niet dat de overheid deze sector financieel moet onderhouden. Eigen bijdragen en eigen (financieel haalbare) initiatieven zijn daarom het uitgangspunt. Kunst en cultuur dienen immers ‘van de burger’ te zijn. De overheid heeft daarin een stimulerende en faciliterende rol.

Kunst bindt mensen samen.
Langedijk kent een rijke verenigingsleven op het gebied van kunst. Dit bevordert de sociale cohesie van onze burgers. Het levert respect en waardering op voor elkaar. Dit moet onze gemeente koesteren. De ontwikkeling van het CEC is daarom belangrijk voor huisvesting van een aantal instellingen die relaties hebben met kunst (bijv. Atelier 6 en muziekschool Dijk en Waard). Daarnaast is de vestiging van de bibliotheek in het CEC een goede beslissing. De ChristenUnie is van mening dat er in het zuiden en noorden van onze gemeente een bibliotheekvoorziening gerealiseerd moet worden. Dat is echter sterk afhankelijk van de daarmee gemoeide kosten.

Voor onze jongeren is kunst ook belangrijk. Het stimuleert hen in hun ontwikkeling en biedt hen de mogelijkheid om zich positief te uiten. Ze leren op die manier verschillende culturen kennen en respecteren. Tevens kunnen ze hun gevoel voor eigenwaarde ontwikkelen.

Kunst en cultuur bindt mensen samen.
Als kunst tot excessen leidt in de vorm van (aanzet tot) discriminatie, geweld, godslastering en onzedelijkheid, dan drijft kunst mensen juist uit elkaar. Daarom is het de taak van de gemeente om een aantal criteria te stellen op deze gebieden. We hebben het dan over kunstuitingen die direct of indirect worden gesubsidieerd door de overheid. Het mag echter niet zo zijn dat alleen kunst die de overheid bevalt, wordt uitgevoerd of gemaakt. Kunst is immers iets van en voor de samenleving zelf.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

 • het beschikbaar stellen van openbare gebouwen, zoals bibliotheken voor kunstenaars uit de eigen gemeente die vallen onder de zogenaamde WIK regeling.
 • stimulering van diverse relaties op kunstgebied: relaties tussen diverse soorten amateurkunstverenigingen, relaties tussen professionele kunstinstellingen en scholen
 • het CEC maximaal toegankelijk te maken voor kunstenaars en kunstverenigingen
 • het onderzoeken van de mogelijkheid tot het oprichten van een kunstcommissie in Langedijk
 • stimulering van cultuureducatie als integraal onderdeel van het onderwijsprogramma
 • stimuleren van kunstenaars en verenigingen tot het geven van voorlichting
 • stimulering van de amateurkunst
 • stimuleren van betrokkenheid en creativiteit van nieuwe culturen bij de bestaande culturen
 • hantering van criteria rondom geweld en discriminatie, godslastering en zedelijkheid, uitsluitend ter voorkoming van excessen.

inhoud


Speerpunt 7: Economie, samen winnen 

Trends en ontwikkelingen
De ideologie van de vrije markt heeft de laatste jaren de van oudsher gemengde markteconomie sterk van aanzien doen veranderen. De sociale welvaartsstaat beweegt zich steeds meer richting de liberale welvaartsstaat. De overheid treedt terug uit sectoren die ze aan de markt denkt te kunnen overlaten. Deregulering wordt daarbij gebruikt om de slagkracht van de maatschappij (lees markt) te verhogen. Veel daarvan speelt zich af op nationaal niveau. Maar deze trend is ook waar te nemen binnen de gemeentegrenzen. Ook voor gemeenten is het belang van een goed draaiende lokale economie groot. Het Rijk legt zich toe op het stellen van algemene kaders, de invulling en uitvoering van beleid wordt overgelaten aan de lagere overheden (o.a. Nota Ruimtelijk Economisch Beleid van het ministerie van Economische Zaken uit 1999). Beleidstaken en financiële verantwoordelijkheden van gemeenten zijn daardoor toegenomen. Gelijktijdig met deze decentralisatie van verantwoordelijkheden is er een ontwikkeling van regionalisering van economisch beleid. Onderlinge afstemming van beleid en samenwerking met andere gemeenten worden steeds belangrijker.

Het MKB wordt wel de motor van onze economie genoemd. Van de ruim 700.000 bedrijven in Nederland zijn er bijvoorbeeld meer dan 270.000 bedrijven met de rechtsvorm 'eenmanszaak' met minder dan 10 werknemers. Ook een interessant gegeven voor gemeenten is dat 95% van de bedrijven maar één vestiging heeft. Bovendien gaat het hier veelal om relatief arbeidsintensieve en vaak weinig milieuvervuilende bedrijven. Voor een gemeente is, naast het belang van een gezond midden- en kleinbedrijf, de aanwezigheid van een breed spectrum aan kleinere bedrijven van groot belang voor de leefbaarheid. Op dit moment is er onder de zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) veel armoede te vinden. Dat zijn allemaal redenen voor een gemeentebestuur om niet alleen aandacht te besteden aan grote bedrijven, maar zich daarnaast ook te richten op het MKB.

De visie van de ChristenUnie
Centraal in de economische visie van de ChristenUnie staat het besef dat de mens de opdracht heeft de aarde op een verantwoorde manier te ’bebouwen en bewaren’. Dit betekent voor de persoonlijke levenssfeer dat ieder voor zichzelf, zijn gezin, zijn naasten en zijn omgeving dient te zorgen en zo zijn mogelijkheden benut om zich voor de gemeenschap en tot eer van God te ontplooien.

Die opdracht kan in groter verband alleen samen worden uitgevoerd, door markt en overheid, ieder in een eigen rol. Een voorwaarde daarvoor is dat de economische ontwikkeling gericht is op ontwikkeling van de samenleving als geheel.  Daarom moet er rekening gehouden worden met de schepping en met toekomstige generaties.

Rol van de overheid / rol van de samenleving
De overheid heeft vooral een regulerende rol. Zelfstandigen dienen op een goede wijze gestimuleerd te worden. In regelgeving rondom bijzondere bijstand horen zij niet buiten de boot te vallen. De gemeente ziet erop toe dat de ruimtelijke, economische en technologische ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren en planten, maar deze juist waar mogelijk verbetert. Landelijk waakt de overheid ervoor dat oneerlijke concurrentie vermeden wordt én dat er geen monopolies ontstaan. Zij draagt ook royaal bij in de pogingen de welvaart mondiaal beter te balanceren door de ontwikkeling in zwakke economieën te stimuleren en te ondersteunen.

Niet alle economische activiteiten dragen bij aan een ethisch verantwoorde maatschappij. De ChristenUnie verwerpt ook daarom activiteiten als prostitutie, gokhallen en coffeeshops. Verder is zij zeer kritisch over tendensen richting een 24-uurseconomie. Mens en samenleving zijn gebaat bij gemeenschappelijke rustmomenten. De zondag is daar uiterst geschikt voor en is een belangrijke verworvenheid uit onze christelijke traditie. De gemeente dient altijd op zoek te zijn naar een balans tussen welvaart en welzijn.

Vestigingsbeleid
De gemeente hanteert een vestigingbeleid voor bedrijven waarin het van belang is dat economische ontwikkelingen in harmonie met de omgeving plaats vinden. De overheid mag daarin niet de rol van betuttelaar op zich nemen, maar kan ook niet met iedere oplossing die het bedrijf aandraagt klakkeloos in zee gaan. De kaders zullen afhankelijk van de plaats van het bedrijf in zijn omgeving, zorgvuldig bepaald moeten worden. Om willekeur te voorkomen, moeten heldere vestigingseisen in duidelijke bestemmingsplannen vast komen te liggen. De belangen van de burgers mogen hierin niet vergeten worden.

Door het voeren van een goed vestigingsbeleid kunnen zowel overheid als burgers samen winnen. De aanwezigheid van een veelkleurig palet aan bedrijven is goed voor de werkgelegenheid. Wanneer het maar enigszins kan zal moeten worden voorkomen dat de plaatselijke economie eenzijdig op een bepaald type werk is gericht. De ChristenUnie hecht veel belang aan het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid is daarbij een sleutelwoord.

Het is, ook in dat kader, een taak van de gemeente om te bezien of bedrijven van elkaars expertise of producten gebruik kunnen maken. Door bundeling van productie en distributie kan een teveel aan transport voorkomen worden, kan veelsoortige werkgelegenheid worden geboden en kan intensief gebruik gemaakt worden van de dure infrastructuren. Wat voor de één afval is, is voor de ander een grondstof. Zo wordt op zorgvuldige wijze met de grondstoffen omgesprongen.

De gemeente zorgt voor een heldere regelgeving. Daar is op lokaal niveau heel veel aan te doen. Eén loket voor alle vragen van bedrijven voorkomt bureaucratie en eindeloze afhandelingprocedures. Door snelle afhandelingen van de verschillende soorten vergunningen en een goede afstemming binnen de gemeente wordt meegewerkt aan een positief vestigingsklimaat. Het is van belang dat alle vergunningen voldoen aan de wettelijke eisen, maar dat overdaad aan regels daarin gesaneerd worden. Dit zal door de gemeenteraad nauwlettend moeten worden gecontroleerd.

Het is van belang dat op regionaal niveau overleg plaats vindt tussen bedrijven en ondernemers. Mede in het licht van afstemming van activiteiten. De gemeente vervult hierbij een stimulerende rol.

Werk
Een goede werkgelegenheid is van belang voor zowel de bedrijven als de gemeente en haar inwoners. Het belang om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering te halen en te houden is bijzonder groot. Het geld dat hiervoor beschikbaar is moet efficiënt ingezet worden. Er is door samenwerking op dat terrein dus heel wat te winnen. Wanneer bedrijven bijdragen in de scholing van jongeren ligt het werk als het ware om de hoek klaar. Jongeren kunnen op die manier beter aan de slag. Bedrijven hebben zo de nieuwe arbeidskrachten binnen handbereik. En voor de gemeente is er een grote plaatsingmogelijkheid van mensen die tot de arbeidsmarkt willen toetreden. Het is daarom van belang dat de gemeente in overleg met het bedrijfsleven onderzoekt op welke wijze zij in opleidingstrajecten en om/bij/nascholingen kan bijdragen. Daarover maakt zij afspraken maakt het bedrijfsleven.

Hoewel de druk om aan het werk te gaan en te blijven groot moet zijn, getuigt het ook van maatschappelijke moed wanneer erkend worden dat niet iedere burger op dezelfde wijze in onze productie- en prestatiecultuur kan meekomen. Maatschappelijk ondernemen is daarom ook dat zowel overheid als bedrijfsleven ruimte bieden aan mensen die moeilijker kunnen meekomen. Door inschakeling in vrijwilligerstrajecten of leerwerktrajecten, dan wel door laaggeschoolde arbeid aan te bieden zal de maatschappij weer samen winnen.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

 • eenvoudige en heldere vestigingseisen voor bedrijven
 • het betrekken van het bedrijfsleven bij opleidingstrajecten voor jongeren
 • aandacht voor de gevolgen van de vestiging van bedrijven voor natuur en omgeving. Eerst goed doordenken, dan vastleggen, en op voorhand aan de bedrijven als vestigingscriterium meegeven
 • regionaal overleg van bedrijven inzake de ontwikkeling en afstemming van activiteiten
 • stimulering van de vestiging van bedrijven die een relatie met elkaar kunnen hebben op het gebied van transport, verwerking van elkaars producten dan wel restverwerking van afvalstromen
 • voldoende aandacht aan de ruimtelijke samenhang tussen wonen en werken, goede infrastructuur en daarbij passende planologische maatregelen
 • een geschakeerde samenstelling van werkgelegenheidsobjecten en aandacht voor de regionale positie van de gemeente in de arbeidsmarkt
 • een goede kennisinfrastructuur in overleg en samenwerking met de regiogemeenten(o.a. onderzoeks- en onderwijsinstellingen; probeer die beroepsopleidingen binnen de regio binnen te halen die van belang zijn voor de aanwezige bedrijvigheid)
 • het benutten van de mogelijkheden tot afstemming en samenwerking e.d. tussen bedrijven onderling (restwarmte (afval) van ene fabriek kan bijvoorbeeld input zijn voor de ander)
 • mogelijkheden voor parkmanagement bij (her-)inrichten van bedrijventerreinen

inhoud


  Tot slot: Samen werken aan een fijne gemeente

Gemeente Langedijk een gemeente van elkaar en voor elkaar
Met dit programma geeft de ChristenUnie in hoofdlijnen aan waar we voor willen staan in de komende raadsperiode. Samen werken aan een fijne gemeente. Hiervoor hebben we elkaar nodig. Een raad kan niet alleen werken aan een fijne gemeente. Daar vervullen de burgers ook een belangrijke rol in. Samen met medeburgers invulling geven aan onze cultuur, identiteit en leefomgeving. Dat kan via vrijwilligerswerk, kerkenwerk, verenigingsleven, dorpsgericht samenwerken, bedrijven en het kritisch volgen van de raadsleden bij hun werk. Daarom doen wij ook een beroep op alle burgers om samen te bouwen aan onze gemeente Langedijk.

 

ChristenUnie Langedijk.

inhoud